Århus gamle forretninger | B

Gamle forretninger i Århus etableret før 1911.
Listen er fra 1950.

baunsgaard
P. Baunsgaard
Nørreport

Bagernes Rugbrødsfabrik i Aarhus A/S. Stiftet  15. jan. 1896 af bagermester Eduard Holle (f. 1842, d. 1915) m. fl. Den 18. febr. 1896 købte bestyrelsen en grund i Sølystgade: 6120 kvadrat-alen, og arkitekt V. Puck blev antaget til at udføre tegninger o. desl. til den ny fabrik.
Den 1. maj 1897 finder den første prøvebagning sted; 4. juni 1897 kørte fabriken første gang brød ud til byens bagere, og kun 2 uger senere vedtages det, at fabriken skal åbnes for fuld drift den 22. juni.
I 1900 besluttede selskabet at anlægge eget mølleri, som blev færdig til brug i 1901, fra hvilken tid selskabet har formalet sit eget forbrug af mel; og i forbindelse med mølleriet opførtes et silopakhus, hvor foruden plads til 6000 tønder korn, findes maskiner, som forrenser kornet, før dette styrtes i de enkelte beholdere.
Aktiekapitalen, der ved stiftelsen var på 40.000 kr., er senere udvidet til 250.000 kr.
Bestyrelsen består af bagermester H. P. Bach, der er formand, bagermester Chr. Nielsen, bagermester J. Thomsen, oldermand Laurits Lyngfel og bagermester Hans Lauritzen. Direktør (siden 1931): J. E. Jensen.
Adresse: Sølystgade 30-32, Århus.

N. MC Bak & Søn A/S, murer- og entreprenørforretning. Grundlagt i 1901 af senere kreditforeningsdirektør N. M. Bak (d. 1947). I 1935 omdannet til aktieselskab. Direktør (siden 1935): civilingeniør Børge Bak (f. 1904).
Adresse: Skansepalæ 2, Århus.

Jørgen Balle's Bødkeri & Røgeri ved C. F. Christensen. Grundlagt i 1815 af Niels Jensen Balle. Den 30. okt. 1883 overgik forretningen til Jørgen Balle (f. 13. jan. 1861, d. i okt, 1927) og  18. dec. 1924 til C. F. Christensen (f. 24. febr. 1871).
Adresse: Frederiksgade 48, Århus.

Bandtholtz ved P. Bandtholtz og J. Fr. Bandtholtz, skotøjsforretning. Grundlagt i 1883 af L. Christensen (f. 1840, d. 1905) under navnet L. Christensens Skotøjsmagasin. Efter grundlæggerens død overtaget af svigersønnen, P. Bandtholtz (f. 1875), der i 1947 optog sin søn, J. F. Bandtholtz (f. 1908), som medinteressent.
Adresse: Søndergade 16, Århus.

Bang & Pingel, grossererfirma. Grundlagt  14. april 1896 af Jens Frederik Bang (f. 1861, d. 1902) og Hans Pingel (f. 1857, d. 1940); sidstnævnte var eneindehaver af firmaet fra 1902 til sin død i 1940, hvorefter firmaet overtoges af hans svigersøn, grosserer Rudolph Schmidt (f. 21. juni 1886).
Firmaet driver specialforretning med jernrør, artikler til centralvarme, sanitære anlæg og metaller. Forretningen åbnede i sin tid i Jernbanegade på hjørnet af Rådhuspladsen, men flyttede i 1919 til egen ejendom, det gamle „Svanholm" på Gammel Kongevej, hvor det nu har både kontorer og lager. Desuden findes lagerbygninger ved kaj i Sydhavnen. Filial i Århus er oprettet i året 1945.
Adresse: Gammel Kongevej 66, Kbhvn. V.

Leth Bang, Sct. Clemens Bog- & Papirhandel. Grundlagt  9. sept. 1901 af Jul. Ferd. Leth Bang (f. 1873, d. 1925). Efter sidstnævntes død fortsattes forretningen af hans enke, fru Thora Leth Bang (f. 1872, d. 1927), der i året 1925 havde optaget Ane Kirstine Nielsen (f. 1880) som medindehaver; denne videreførte firmaet som eneindehaver fra fru Leth Bangs død, indtil hun i 1946 optog Kr. Jul. Kristensen (f. 1897) som medindehaver; sidstnævnte er fra 1. jan. 1950 eneindehaver af firmaet.
Adresse: Sct. Clemens Torv, Århus.

Bartels Eftf., fiske- og vildtforretning. Grundlagt i 1835 af Jes Jessen (d. 1882). Indehaver (siden 1947): J. Aage Christensen (f. 1921).
Adresse: Guldsmedgade 17, Århus.

P. Beck Farvefabrik. Grundlagt i 1884 af farvehandlerne Emanuel Jensen (f. 1856, d. 1940) og Johnsen (f. 1856, d. 1928). Indehaver (siden 1921): P. Beck (f. 1886).
Adresse: Vestergade 3, Århus.

P. Baunsgaard Kemisk fabrik. Grundlagt den 1. oktober 1884 som kolonialforretning en gros og den 14. oktober 1884 overtaget af Mathias M. Andersen (d. 1906). I året 1900 optoges Søren Jensen og Axel Bützow Holstebroe som kompagnoner i forretningen, der samtidig antog firmanavnet Mathias M. Andersen & Co. I 1901 udtrådte A. B. Holstebroe af firmaet og i 1902 Søren Jensen. Efter Mathias M. Andersens død i 1906 fortsattes forretningen P. Baunsgaard af hans enke, Rigmor Andersen, f. Thomsen.
Den 13. juni 1911 overdrog hun virksomheden til Peter Baunsgaard (f. 25. august 1874), der fremdeles er indehaver af firmaet, siden 1943 sammen med to sønner, Ejvin Baunsgaard (f. 1. november 1909) og Aksel Baunsgaard (f. 7. januar 1913). Fabrikant P. Baunsgaard købte i 1917 Fengers Realskole, Nørrebrogade nr. 6, og opførte på den gamle skoles grund et moderne fabrikskompleks med kontorlokaler og lagerlokaler i en monumental bygning med facade ud mod Nørreport.
Siden P. Baunsgaards overtagelse af firmaet i 1911 har dets arbejdsområde gennemgået en betydelig forandring. Fra at være en gros forretning forandredes virksomheden mere og mere til fabriksvirksomhed og fabrikationen har nu i en årrække været det væsentlige. Denne omfatter først og fremmest husholdningsartikler: bagepulver, buddingpulver, essenser etc. Desuden fabrikeres bløde og faste sæber samt olierevne farver og lakfernis. Der fremstilles flere hundrede artikler inden for disse områder.
Samtidig er der arbejdet på at gøre navnet P. Baunsgaard kendt som firmanavn, og firmanavnet Mathias M. Andersen & Co. benyttes ikke mere. Salgsorganisationen er baseret på salg til købmænd. Disse besøges af 16 rejsende. Virksomheden beskæftiger nu ca. 150 personer.
Den 1. januar 1939 åbnedes en salgsafdeling i København. I 1940 overtog firmaet P. Baunsgaard E. E. Baunsgaard A. Baunsgaard Mehls Fabrik A/S, sæbe- og kemisk fabrik, der er grundlagt 1851 som lysestøberi af Eiler Mehl (d. 1890) og som i 1860 forenedes med sæbefabrikken på Kannikegade.
I 1866 gik denne forretning over til Bruno Preisler (f. 1835, d. 1899) og dreves derefter i en årrække sammen med en af Preisler og Rafn P. Baunsgaard, Nørreport nr. 2fi grundlagt sodavandsfabrik.
I 1889 overdroges firmaet til Chr. W. F. Bestie (f. 1857, d. 1909); efter sidstnævntes død fortsattes virksomheden af hans enke, Petrine C. M. Bestie, f. Heiberg, som i 1910 overdrog den til S. T. P. Riis (f. 1870, d. 1919), efter hvis død den fortsattes af hans enke, Ingrid Riis, f. Henckel. I 1934 omdannedes fabriken til et aktieselskab.
Adresse: Nørreport 26, Århus.

Bergmann, Smith & Co., skibsmæglerforretning, dampskibsagentur, befragtning- og havari-agentur. Grundlagt af skibsmægler Christian Smith, der omkring år 1860 nedsatte sig som skibsmægler i Århus; omkring år 1890 optog han sin søn, skibsmægler Robert Smith (f. 1860, d. 1934), i firmaet og samtidig antoges firmanavnet Chr. Smith & Søn. Sidstnævnte fortsatte forretningen som eneindehaver efter sin faders død indtil år 1905, da skibsmægler Eduard Bergmann (f. 1873, d. 1934) optoges som kompagnon i firmaet, som derefter ændrede navn til Bergmann, Smith & Co.
Efter disses død i 1934 overtoges firmaet af skibsmægler Axel Jensen (f. 1894), der nu er eneindehaver. Firmaet driver virksomhed som klarerings- og befragtnings-forretning og er agent for en meget stor del af de førende rederier i Europa og Amerika.
Adresse: Mindet 18, Århus.

Carl Bertelsen & Co., kolonialforretning en gros. Grundlagt i 1868 af Carl Bertelsen (f. 1842, d. 1916). Indehaver siden 1938: fru V. A. Aagaard med sønnen, Asger Aagaard som medindehaver siden 1946. Adresse: Rosensgade 30, Århus.

Anton Birch's Eftf. ved V. Thomsen, trikotageforretning en gros. Grundlagt i 1899 af Anton Birch (f. 1869, d. 1918). Indehaver (siden 1937): V. Thomsen (f. 1888).
Adresse: Frederiksgade 50, Århus.

Chr. Boye, vinhandel en gros og en detail. Grundlagt  14. okt. 1884 af Chr. Boye (f. 1855, d. 1937). I 1937 overtaget af A. E. Boye (f. 1890).
Adresse: Nørreport 18, Århus.

H. H. Brandt, kolonial-, markfrø- og kunstgødningsforretning. Grundlagt  17. maj 1892 af H. H. Brandt (f. 13. dec. 1861, d. 1931). Derefter overtaget af H. H. Brandt (f. 27. aug. 1900). Eneste forretning i Århus, der driver blandet landforretning. Adresse: Studsgade 35, Århus.

E. Brummerstedt, boghandel. Grundlagt  15. aug. 1900 af E. Brummerstedt (f. 1868, d. 1949). I 1950 overtaget af O. Brummerstedt (f. 1909).
Adresse: Søndergade 6, Århus.

Bruun's Vægtfabrik, A. R. J. Bruun, smedeforretning og vægtfabrik. Grundlagt i 1891 af C. Bischoff. Indehaver (siden 1932): A. R. J. Bruun (f. 1903). Adresse: Sønder Allé 28-30, Århus.

Bruun & Sørensen A/S, ingeniørfirma. Grundlagt  22. april 1893 af Carl H. Sørensen (f. 23. juli 1868, d. 1. nov. 1937), der indtil da havde drevet isenkramforretning og kakkelovnshandel, og civilingeniør Hans Hermann Bruun (f. 19. okt. 1855, d. 25. okt. 1935). Omdannet til aktieselskab i 1937.
Den 10. febr. 1916 fik firmaet tildelt prædikat af kgl. hofleverandør og aktieselskabet fik  1. april 1938 tilladelse til fortsat at føre dette prædikat efter nyinstallationerne på Marselisborg Slot i 1937. Virksomheden omfatter centralvarmeteknik og elektriske anlæg og beskæftiger ca. 200 personer. Nuværende direktør: E. Hammer-Sørensen (f. 1902).
Adresse: Kannikegade 18, Århus.
Filialer: Niels Ebbesens Vej 20, Kbhvn. V. og Jyllandsgade 31, Esbjerg.

Chr. Bruun & Søn, håndskomageri. Grundlagt i 1881 af Hans Peter Chr. Bruun (f. 1853, d. 1916), der i 1914 optog sønnen, den nuværende indehaver, Hans Christian Bruun (f. 1884), som medindehaver af forretningen under det nuværende firmanavn.
Adresse: Mejlgade 9, Århus.

Brøbeck's Eftf. Aage L. Sørensen, urmagerforretning. Grundlagt i 1885 af S. J. Brøbeck (f. 1862). Indehaver (siden 1934): Aage L. Sørensen (f. 1902).
Adresse: Ryesgade 4-6, Århus.

Brøndums Patentbureau (Aarhus Patentbureau). Grundlagt  15. okt. 1905 af M. V. Brøndum (f. 1877, d. 1946), der drev Bureauet indtil sin død med fru Marie Brøndum som prokurist. Siden M. V. Brøndums død i 1946 videreføres bureauet af fru Brøndum som eneindehaver. Adresse: Banegårdsgade 33, Århus.

Buchs Stempelfabrik, se Aarhus Stempelfabrik og P. D. Buch, Stempelfabrik

Busch Reklametrykkeri, se Reklametrykkeriet (P. Busch) A/S.

Buchtrup's Klichéfabrik A/S. Grundlagt i 1910 af Preben Arnold Buchtrup (1875-1958), søn af Peter Anton Buchtrup (se nedenfor). I 1924 omdannet til aktieselskab med Preben Buchtrup som direktør; han afløstes i 1926 af A. V. Morvad (f. 1897, d. 1947); nuværende direktør: fru Lilli Morvad.
Adresse: Rosenkrantzgade 23, Århus.


P.A. Buchtrup i Søndergade

P. A. Buchtrup, købmandsfirma. Grundlagt  18. sept. 1873 af Peter Anton Buchtrup (født 1845 i Dråby ved Randers , død 1915 i Århus). Han var søn af gårdmand Christian Severin Buchtrup (1814-1898) og hustru Anne Lovise Nellemann. Blev i 1874 gift med Emma Elisabeth Petersen (1851-1919). De fik døtrene Anne Luise, Emma Elisabeth, Clara Alberta, Ingeborg Emilie, samt sønnerne Poul Johan Buchtrup og Preben Arnold Buchtrup.
Efter hans død i 1915 blev forretningen videreført af enken og sønnen Poul Johan Buchtrup. Ved 50-års jubilæet i 1923 var der i forretningen beskæftiget 16-17 mand. I 1934 blev købmandsforretningen overtaget af købmand Anders Kristian Greve Rasmussen, der tidligere havde været direktør for Bagernes Rugbrødsfabrik i Horsens, og haft Martin Malbergs købmandsvirksomhed samme sted.
I september 1973 fejrede forretningen 100 års jubilæum i Ryesgade, stadig under navnet P.A. Buchtrup kolonial.
Adresse: Først på hjørnet af Søndergade og Østergade, senere til Ryesgade 32, Århus.

Alfred Buus' Eftf. A/S, isenkramforretning. Grundlagt  29. nov. 1876 af Christian Møller; i 1908 overtaget af Alfred Buus. Omdannet til aktieselskab i 1939. Direktør (siden 1943): Knud Holger Christensen (f. 1916).
Adresse: Ryesgade 2, Århus.

Brødr. Byberg, manufakturforretning. Grundlagt  14. marts 1893 af Otto Byberg (f. 1859, d. 1942) og Andreas Byberg (f. 1863, d. 1945). Indehaver (siden 1936): Axel Byberg (f. 1895) (medindehaver 1923).
Adresse: Immervad 1, Århus.

Ove Bøgh, bogbinderi. Grundlagt  4. nov. 1884 af Erhardt Bøgh (f. 17. april 1856, d. 29. dec. 1931), efter hvem sønnen, den nuværende indehaver, Ove Bøgh (f. 31. jan 1889), overtog bogbinderiet. Forretningen flyttedes  24. jan. 1903 til den nuværende adresse.
Adresse: Fiskergade 3 (Åboulevarden 37), Århus.

C. Bøjstrup & Søn, møbelfabrik og -udsalg. Grundlagt  14. april 1896 af C. Bøjstrup (f. 1869, d. 1932), som i 1924 optog sin søn, Ejner Bøjstrup (f. 1899) som medindehaver; denne overtog 1932 firmaet som eneindehaver.
Adresse: Klostergade 58, Århus.