Århus gamle forretninger | I-J

Gamle forretninger i Århus etableret før 1911.
Listen er fra 1950.

iisager
Snedkermester Iisager
med personale

A. lisager & Søn, møbelsnedkeri og ligkistemagasin. Grundlagt 13. marts 1841 af Niels Schou lisager (f. 1809, d. 1898). Virksomheden er grundlagt i Skive, hvorfra den 1851 flyttedes til Århus, hvor den i 1869 overtoges af grundlæggerens søn, Andreas lisager (f. 1842, d. 1916). Den 1. juni 1916 afstod sidstnævnte forretningen til sin søn, Harald lisager (f. 1888), som fremdeles er indehaver af firmaet.
Adresse: Studsgade 12, Århus.

J. L. Jacobsens Bogtrykkeri. Grundlagt i efteråret 1897 af J. L. Jacobsen (f. 1874, d. 1941). Nuværende indehaver Robinn Jacobsen.
Adresse: Banegårdsgade 31, Århus.

A/S N. Th. Jacobsen & Co., Jyllands Frøhandel. Grundlagt 23. april 1867 som kolonialforretning af Niels Thybo Jacobsen (f. 1842 i Århus). Fra 1885 er virksomheden overvejende frøforretning. P. S. P. Ipsen, der i 1897 var indtrådt som kommanditist i firmaet, var fra 1904 ansvarlig medindehaver af dette, men fratrådte i 1923. Omdannet til aktieselskab i 1918. Nuværende bestyrelse: købmand N. E. Nielsen (f. 1897), der siden 1933 er selskabets direktør, bogholder H. O. H. Alhof (f. 1907) og fru Kirstine Barbera Nielsen.
Adresse: Sønder Allé 14, Århus.

Hermann E. Jakobsen & Søn, urmagerforretning. Grundlagt 31. okt. 1892 af Hermann E. Jakobsen (f. 1867, d. 1936). Indehaver (siden 1930): Knud Axel Jakobsen (f. 1898).
Adresse: Frederiks Allé 110, Århus.

Chr. Jaster's Produktforretning A/S. Grundlagt i 1874 af H. C. Jaster (f. 1844, d. 1904). Omdannet til aktieselskab i 1928. Direktør: grundlæggerens søn, Chr. Jaster (f. 1881) og V. Gels torp.
Adresse: Dollerupvej, Århus.

H. C. Jaster A/S, kolonial en gros og detail. Grundlagt 28. juli 1874 af H. C. Jaster (f. 1844, d. 1904). Omdannet til aktieselskab i 1918 med en aktiekapital på 100.000 kr. Bestyrelsen består af ingeniør H. A. Brincker, kommandør Gustav Paulsen (f. 1895) og fabrikant N. H. Henriksen (f. 1900). Forretningsfører siden 1913: H. Simonsen (f. 1885).
Adresse: Mejlgade 18, Århus.

Chr. K. Jensen's Eftf., N. A. Jørgensen, tobakshandel og kolonial en gros. Grundlagt 31. marts 1896 af L. J. Larsen (f. 29. jan. 1872, d. 1940); i 1919 overtaget af Chr. K. Jensen (f. 1894). Den nuværende indehaver, N. A. Jørgensen (f. 16. febr. 1895), overtog forretningen i 1923.
Adresse: Skolegade 20, Århus.

Hans Jensen & Co.'s Eftf., J. P. Steffensen, guld- og sølvvarefirma en gros. Firmaet startedes oprindelig i året 1889 af nu afdøde etatsråd Chr. Filtenborg, Århus, og grosserer J. V. Schmidt, København, med nu afdøde grosserer Jens Andersen som daglig leder, og man oparbejdede efterhånden en betydelig engros handel såvel her i landet som i vore nabolande, Norge, Sverige og Finland.
I året 1917 tiltrådte grosserer J. P. Steffensen (f. 1873, d. 1949) den daglige ledelse efter i mange år at have varetaget eksporten og handelen ved den norske afdeling. Efter etatsråd Chr. Filtenborgs død i 1919 overtog J. P. Steffensen d. 31. oktober 1919 firmaet Hans Jensen & Co., som eneindehaver. I 1934 oprettedes en afdeling i København, Farvergade nr. 4.
Efter J. P. Steffensen's død i 1949 videreføres firmaet af hans enke, fru L. M. Steffensen (f. 1883) med 2 sønner, Knud Th. Steffensen (f. 1908) og Jørgen Th. Steffensen (f. 1910), som forretningsførere. I året 1934 overtog firmaet sølvvarefabriken Hejl & Lorenzen i Randers; dette omdannedes til Hejl & Co. og byggede en ny, meget moderne fabrik, hvor der væsentlig fabrikeres sølv og sølvpletterede bijouteri varer med en efterhånden betydelig eksport til vore nabolande og andre europæiske og oversøiske lande.
Adresse: Molsgade 2, Århus.
Farvergade 4, Kbhvn. K.

Henry Jensen, købmandsforretning. Grundlagt i 1896 af Søren Dam (f. 1862, d. 1904). Indehaver (siden 1936): Henry Jensen (f. 1912). Adresse: Brammersgade 66, Århus.

J. Bek Jensen, urmagerforretning. Grundlagt i 1880 af H. Friis Jacobsen (f. 1854, d. 1921). I 1921 overtaget af J. Bek Jensen (f. 1890).
Adresse: Volden 9, Århus.

Johs. Jensen & Søn A/S, skotøjsfabrik. Grundlagt i april 1888 i Hammel som håndskomageri af Johs. Jensen (f. 22. juni 1860, d. 1940). Omdannet til aktieselskab i 1933 med en aktiekapital på 70,000 kr. Selskabets direktør 1933—1943 var M. C. Kjær Jensen (f. 1903); denne afløstes af Jens Petersen (f. 1899). Bestyrelsen består af grosserer P. J. Weiling, der er formand, førstelærer P. C. Paaske, fru E. Kjær Jensen og frøken A. H. Jensen.
Adresse: Frederiksgade 78 A, Århus.

Jørgen Jensen & Søn, bogtrykkeri. Grundlagt i 1894 af Jørgen Jensen (f. 1863, d. 1938). I 1933 optoges sønnen, Aa. Gam-Jensen (f. 1894), som medindehaver; eneindehaver efter faderens død.
Adresse: Badstuegade 17, Århus.

Lauritz Jensen & Søn, produktforretning. Grundlagt 2. febr. 1880 af Lauritz Jensen (f. 1842, d. 1903). I 1902 optoges grundlæggerens søn, Lauritz Jensen sen. (f. 1878), som medindehaver; han overtog efter faderen forretningen som eneindehaver; i 1927 blev hans søn, Lauritz Jensen jun. (f. 1904) medindehaver.
Adresse: Ole Rømers Gade 7, Århus.

Metha Jensen's Eftf., modeforretning. Grundlagt i 1897 af Metha Jensen (f. 1868). Indehaver (siden 1936): fru H. Danielsen.
Adresse: Borggade 14, Århus.

N. Chr. Jensen's Trikotagefabrik A/S. Grundlagt i 1909 af N. Chr. Jensen (f. 1884, d. 1938). I 1938 overtog grundlæggerens søn, Erik Jensen (f. 1912), firmaet; i 1948 omdannedes det til et aktieselskab med vedtægter af 31. jan. og med en aktiekapital på kr. 150.000. Bestyrelsen består af ovennævnte Erik Jensen, der er selskabets direktør siden stiftelsen, fru Mary Jensen (f. 1884), der er formand for bestyrelsen, og prokurist Henning Jensen (f. 1919).
Adresse: Munkegade 19-21, Århus.

Ole Jensen's Sønner, manufakturhandel. Grundlagt 28. marts 1879 af Ole Jensen (f. 1850, d. 1921) og i 1919 overtaget af sønnerne, Carl Johan Jensen (f. 1883) og Ewald Jensen (f. 1885, d. 1949). I 1922 udtrådte Carl Johan Jensen af firmaet, der derefter fortsattes af Ewald Jensen som eneindehaver indtil 1949. Siden 1949 indehaves forretningen af enken, fru Linchen Jensen (f. 1882).
Adresse: Frederiksgade 11, Århus.

P. Jensen & Søn,
blikkenslagerforretning. Grundlagt 1. april 1904 af P. Jensen (f. 1873, d. 1935). I 1936 overtaget af sønnen, Chr. M. Jensen (f. 1908).
Adresse: Rosenkrantzgade 17, Århus.

Valdemar Jensen, maskin- og værktøjsfabrik. Grundlagt ca. 1893 af J. N. Blom (f. 1857, d. 1940). Indehaver (siden 1938): Valdemar Jensen (f. 1903).
Adresse: Fredensgade 16, Århus.

Viggo Jensen's Maskinfabrik. Grundlagt i 1908 af Viggo Jensen (f. 1881). I 1913 omdannet til et aktieselskab. I 1932 hævedes aktieselskabet og Viggo Jensen overtog firmaet som eneindehaver.
Adresse: Jægergårdsgade 152, Århus.

Jernbaneapoteket, se Aarhus Jernbane Apotek

Jernkontoret A/S Grossistvirksomhed (råvarer til jernindustrien). Grundlagt i 1905 af et aktieselskab, hvis bestyrelse bestod af S. Chr. Hanberg, Poul S. H. Larsen og F. M. Wienberg. Firmaets første direktør var Axel Thortsen. Han afløstes i 1917 af H. Smith (f. 1887), der i 1950 efterfulgtes af den nuværende direktion, bestående af K. G. Lund (f. 1892) og E. Hellstrøm Møller (f. 1902), der begge har været tilknyttet virksomheden i en årrække.
Bestyrelsen består af civilingeniør Sigurd Pedersen (f. 1901), direktør Svend Mansted (f. 1897) og direktør Frode Kjems (f. 1884).
Firmaet startedes oprindelig med en aktiekapital af kr. 50.000, som i 1917 udvidedes til kr. 200.000 og i 1942 til kr. 1.000.000. Virksomheden søgte efter starten væsentligst sine kunder inden for industrien i København, og først omkring 1920 påbegyndtes en regelmæssig bearbejdning af jernindustrien i hele landet. Dette førte til, at der i 1924 oprettedes en filial i Århus, som nu hører til de ledende jernfirmaer i Jylland og i øjeblikket er under betydelig udvidelse. Århus-afdelingen er siden 1927 blevet ledet af direktør Robert Hansen.
I 1927 indrettedes i København et lager for stangjern, plader, stålbjælker etc. på hjørnet af Tranevej og Glentevej, og i løbet af trediverne erhvervedes den væsentligste del af arealet mellem disse veje, samt Vibevej og Ørnevej, og nymoderne indrettede lagerbygninger forsynet med alle tekniske hjælpemidler opførtes på dette areal. I 1930 indrettedes som service-afdeling for salget af værktøjsstål og legerede konstruktionsstål et hærderi, som i slutningen af 1945 blev erstattet med et nyt, fuldt moderne hærderi. Allerede fra firmaets start beskæftigede man sig med import af råjern og ferrolegeringer til brug for Danmarks jernstøberier.
Råjern importeredes i årene op til 1940 væsentligst fra England; efter at denne import som følge af den anden verdenskrig standsede, har man importeret dette materiale fra de allerfleste af Europas råjernsproducerende lande, og firmaet er i dag et af de førende inden for dette område. Selskabet har ligeledes igennem mange år drevet en betydelig virksomhed med import af forædlet stål og har igennem de sidste ca. 25 år repræsenteret ledende verdensfirmaer som Aktiebolaget Bofors, Sverige, for legerede værktøjs- og konstruktionsstål etc., og Firth-Vickers Stainless Steels Limited, Sheffield, for levering af rustfrit stål i plader, stænger, profiler etc.
Yderligere har firmaets afdeling for værktøj siden 1933 været repræsentant for Norton Company, Worcester, Mass., U. S. A., der er verdens største og ældste fabrik for slibeskiver og slibemidler. Gennem alle årene har selskabets hovedkontor været beliggende på Nørrevold, først i nr. 30 og senere efter ombygning i 1938—39 af ejendommene nr. 32, 34 og 36 har man disponeret over stueetagen i dette bygningskompleks. Selskabet har idag en medarbejderstab på op imod 200 personer.
Adresse: Nørre-Voldgade 32, Kbhvn. K.

J. P. Johansen, skibsprovianteringsforretning. Grundlagt 4. april 1900 af J. P. Johansen (f. 1866, d. 1940). I 1941 overtaget af sønnen, Eigil Johansen (f.1911).
Adresse: Havnegade 40, Århus.

M. Johansen's Eftf., smedeforretning. Grundlagt i 1861 af M. Michelsen. I 1892 overtaget af Martin Johansen (f. 1872, d. 1944). I 1937 overtoges forretningen af M. Sørensen (f. 1896) og Poul Mathiesen (f. 1899).
Adresse: Gammel Munkegade 8, Århus.

Marinus Johansen & Søn, tapet- og farvehandel samt farve- og lakfabrik. Grundlagt 1. Marts 1906 af Marinus Johansen (f. 1880, d. 1944) i den gamle bindingsværksbygning „Marcus-Bechs Gaard", i Borgporten, Århus.
I løbet af få år voksede forretningen så stærkt, at en udvidelse var påkrævet. I 1909 erhvervedes derfor ejendommen Immervad nr. 2, som dog først måtte gennemgå en altomfattende ombygning, før den var egnet til firmaets formål. I de følgende år udviklede forretningen sig stadig i hastigt tempo, og der måtte allerede i 1916 foretages en ny ombygning.
I 1930 udførtes en tredie, meget betydelig ombygning. I efteråret 1935 tiltrådte grundlæggerens søn, Knud E. V. Johansen som forretningsfører i firmaet efter uddannelse, såvel teoretisk som praktisk i forbindelse med et flerårigt ophold i udlandet på farve-, lak- og tapetfabrikker.
Kort tid herefter blev firmaet opdelt i tre kategorier: fabriksvirksomhed, en gros-forretning og detail-udsalg. Fabriksvirksomheden, der sidst havde haft til huse i ejendommen Badstuegade nr. 3, blev henlagt til forstaden Brabrand.
En gros-forretningen flyttedes fra Immervad til større lokaler i ejendommen Rosensgade nr. 19. Detail-udsalget forblev i Immervad og fik på denne måde rummeligere forhold at arbejde under.
Den 1. jan. 1943 blev Knud E. V. Johansen optaget som medindehaver, og firmanavnet blev samtidig ændret til det nuværende. Efter faderens død 18. nov. 1944 overtog han (d. 1. jan. 1945) firmaet som eneindehaver.
Adresser:
Firmaets afdeling for malervarer og kunstnerartikler en gros findes i Rosensgade nr. 19, Århus;
Farve-, fernis- og lakfabrikken Skovbakkevej 16-18-20, Brabrand;
Afdelingen for tapeter, linoleum og vinduesafblænding en gros samt firmaets detail-udsalg Immervad 2, Århus.

Sophus E. Johnsen & Co., skibsprovianteringsforretning. Grundlagt 23. okt. 1900 af Sophus E. Johnsen (f. 1869), der i 1921 optog Thomas Kingo Møller (f. 1879) som medindehaver. Siden 1931 er sidstnævnte eneindehaver.
Adresse: Havnegade 32, Århus.

C. E. Juhl-Sørensen, musikinstrumenthandel. Grundlagt 25. april 1895 af S. J. Sørensen (f. 1870). Indehaver (siden 1946): C. E. Juhl-Sørensen (f. 1905).
Adresse: Vester Allé 4, Århus.

Jydsk Andels-Foderstofforretning. Grundlagt 1. juni 1898. Hensigten med selskabets oprettelse var dels ved fællesindkøb direkte i udlandet at gennemføre en så billig pris som muligt for foderstofferne og dels at sikre sig gode, uforfalskede varer, særlig ud fra den betragtning, at kvaliteten af oliekager kun kan bedømmes ved analysering, men omkostningerne derved er så store, at en sådan undersøgelse for de fleste landmænd bliver for dyr, og at samarbejde derfor er nødvendigt.
Dengang lå handelen med foderstoffer på en helt anden måde end nutildags, idet det var meget vanskeligt at få sikkerhed for indholdet af værdistoffer i kagerne.
Andelsselskabet omfatter 1073 lokalforeninger og har ialt ca. 66.800 medlemmer. Hver lokalforening har en bestyrelse og en formand, som administrerer foreningen, sørger for regnskabsførelse og rettidig betaling af mellemværendet med hovedforeningen samt sørger for medlemmernes vareforsyning, hvad enten der er tale om indkøb til eget pakhus ved stationerne, hvor medlemmerne kan hente varerne, når det passer dem, forsendelse i banevogn fra havnebyen til direkte udlevering til andelshaverne på stationen, f. eks. een gang om måneden, eller direkte ekspeditioner til andelshaverne fra J. A. F.s filialer i havnebyerne.
Omsætning af foderstoffer og korn i året 1949—50: 300 mill. kg. til en værdi af 140,4 mill. kr.
Bestyrelse: A. Bælum (f. 27. juni 1882), der er formand, Ejnar Hansen (f. 5. april 1900), K. Jacobsen (f. 15. april 1894), F. Bennedsen (f. 16. aug. 1884) og E. Hvirvelkær (f. 18. febr. 1900). Formand for repræsentantskabet: H. B. Nissen (f. 8. okt. 1904). Direktør: J. E. Olesen (f. 10. dec. 1898).
Der findes nu filialer i Århus, Aalborg, Esbjerg, Vejle, Frederikshavn, Randers, Horsens, Kolding, Aabenraa, Skive og Struer. Foruden omsætningen i de 11 filialer, er der Silopakhus i Esbjerg mindre afdelinger i Nykøbing M., Thisted, Viborg og Hobro, hvor der dog ikke er tilstrækkelig havnedybde til at store skibe kan modtages fra udlandet.
Adresse: Axelborg, Vesterbrogade 4 A, Kbhvn. V.

Jydsk Brandforsikringsforening for Løsøre og Bygninger. I 1851 stiftede folketingsmand, dr. phil. G. H. Winther „De mindre Landejendomsbesidderes Brandforsikring for rørlig Ejendom i Nørrejylland". I 1855 stiftedes en bygningsafdeling, for hvilken I. N. C. Wistoft overtog ledelsen i 1882. I 1886 overtog denne ledelsen af begge foreninger. Foreningerne benævnes efter ham populært „Wistofts Brandkasse". I 1910 overtoges ledelsen af sønnen, Elvin Wistoft, og efter dennes død i 1927 af dennes søn, den nuværende direktør, cand. jur. Knud Wistoft (f. 1895).
Adresse: Søndergade 11, Århus.

Jydsk Centraltrykkeri A/S. Grundlagt 5. dec. 1869 af Sophus Carl Adolph Backhausen (f. 1850, d. 1911). I 1916 omdannet til aktieselskab. Nuværende bestyrelse: direktør, civilingeniør Erik Hammer-Sørensen (f. 1902), der er formand, konsul, civilingeniør J. Sardemann (f. 1878) og turistchef Kay F. Lund-Hansen (f. 1891). Direktion: Axel I. Christensen (f. 1896), der har været selskabets direktør siden 1930.
Adresse: Rosensgade 24, Århus.

Jydsk Handels- og Landbrugsbank. I året 1870 kommanditerede firmaet D. B. Adler & Co. i Kbhvn. firmaet Adler, Wulff & Meyer i Århus, der drev købmands- og bankvirksomhed. I okt. 1874 omdannedes denne bankforretning til Jydsk Handels- og Landbrugsbank A/S, og i 1876 blev den filial af Kbhvns Handelsbank A/S. Filialdirektør (siden 1921): Niels Jensen (f. 1890), der tillige blev underdirektør i Kbhvns Handelsbank 1934 og vicedirektør fra 1948.
Adresse: Rådhuspladsen 3, Århus.

Jydsk Hypothekforening for Laan mod sekundær Prioritet i Købstæder samt købstadlignende Byer i Jylland. Stiftet på et møde i Skanderborg 30. dec. 1899 af fremtrædende mænd fra forskellige af Jyllands købstæder. Initiativet til stiftelsen blev taget af daværende fuldmægtig i Vest- og sønderjydsk Kreditforening Silius Paulsen (f. 11. april 1873, d. 2. maj 1907), der blev Foreningens første adm. direktør, med overretssagfører A. Th. Buhl, Randers (f. 29. marts 1847, d. 27. dec. 1915) og konsul G. Berthelsen, Ringkøbing, (f. 14. april 1850, d. 10. juli 1933) som meddirektører. Til formand for kontrolkomiteén valgtes borgmester C. Scharling, Fredericia (f. 3. maj 1840, d. 31. dec. 1920). Han efterfulgtes af borgmester Niels Jensen, Varde (f. 29. juni 1870, d. 1. okt. 1940), der var formand til sin død.
Derefter var konsul Th. Thomsen, Thisted (f. 4. sept. 1869, d. 24. nov. 1942) formand til 1942, da han ved sin død efterfulgtes af landsretssagfører J. Smedegaard Andersen, Herning, som var formand indtil han i 1943 indtrådte i direktionen, og Foreningens formand fra 1943—1948 var derefter overretssagfører Fr. Knudsen, Vejle (f. 27. maj 1864, d. 24. sept. 1948). Direktør Silius Paulsen efterfulgtes i 1905 af direktør N. P. Helver (f. 23. april 1875, d. 17. marts 1949), som adm. direktør.
Ved stiftelsen ydede Foreningen lån i købstæderne i Jylland med undtagelse af Århus og Aalborg, hvori udlån først påbegyndtes i 1905, samt i nogle enkelte købstadlignende byer, som senere med en enkelt undtagelse er blevet købstæder. I 1920 udvidedes udlånsområdet til også at omfatte de fire sønderjydske købstæder.
Efter overenskomsten med Aarhus Hypothekforening, hvis udlånsvirksomhed samtidig afsluttedes, flyttedes Foreningens kontor i 1913 fra Randers til Århus. Foreningen har senere overtaget afviklingen af Aarhus Hypothekforenings lån, hvilken afvikling nu er tilendebragt. Foreningen, der i de forløbne år har ydet lån til et samlet beløb af ca. 375 mill. kr., har en fuldt indbetalt grundfond på 1 mill. kr. og reservefonds på ca. 9V2 mill. kr. Kontrolkomitéen, hvis navn efter hypotekforeningsloven af 1936 nu er tilsynsrådet, består efter forskellige udvidelser i årenes løb af 17 medlemmer.
Formand og næstformand er nu overretssagfører Louis Ernst, R. af Dbg., Aalborg (f. 22. aug. 1885), og landsretssagfører H. Aister, Frederikshavn (f. 3. okt. 1885). Foreningens nuværende direktion: landsrets-sagfører J. Smedegaard Andersen (f. 6. aug. 1893), der indtrådte i direktionen 1943 og i jan. 1945 efterfulgte direktør N. P. Helver som adm. direktør, arkitekt Jep Fink, Aabenraa (f. 10. april 1882) og murermester P. Rose-Jensen, Randers (f. 5. marts 1884).
Adresse: Rådhuspladsen 3, Århus.

Jydsk pneumatisk Valsestøberi, se E. Pedersen's Maskinværksted & Jydsk pneumatisk Valsestøberi.

Jydsk Telefon-Aktieselskab. Stiftet 26. nov. 1895 ved sammenslutning af de lokale telefonselskaber i Hjørring, Aalborg, Thisted, Viborg, Randers, Ringkøbing, Århus og Skanderborg amter. Fik i henhold til lov af 11. maj 1897 sin første koncession i marts 1900 gældende for 20 år.
Vejle Telefonselskab blev overtaget i 1914. Koncessionen udløb i 1920, men blev midlertidig forlænget, indtil der 1. marts 1922 blev udstedt ny 20-årig koncession. Overtog samtidig „Forenede jydske Telefonselskaber", der var opstået ved sammenslutning af en del af de lokale telefonselskaber i Vejle og Ribe amter.
I 1923 overtoges statens lokale telefonanlæg på Jyllands vestkyst og i Thy samt 2 småselskaber i og ved Fredericia. De resterende småselskaber i Jylland blev overtaget 1. januar 1940. I marts 1942 blev koncessionen fornyet til 1952, men allerede i 1949 i forbindelse med koncessionsforhandlingerne vedrørende de øvrige telefonselskaber blev udstedt ny koncession gældende indtil 1. marts 1962.
Samtidig udvidedes koncessionsområdet til at omfatte hele Nørrejylland og fra 1. juli 1949 tillige Samsø. Interessentskabet Samsø
Telefonselskab vil dog indtil videre forestå den daglige drift. Pr. 1. juli 1950 er abonnentantallet 155.400. Aktiekapitalen er 40 mill. kr. Den bogførte værdi af anlæg og ejendomme er ca. 93 millioner.
Der beskæftiges i alt 4.558 funktionærer og arbejdere, der fordeler sig med 627 ved administrationen, 1,761 til betjening på bycentralerne og 1.162 til betjening på landcentralerne samt en arbejdsstyrke på 1.008 mand.
Selskabets administrerende direktør er civilingeniør Paul Draminsky (f. 6. maj 1901). Bestyrelsen består af 9 medlemmer; heraf er (som repræsentanter for staten) valgt 3 af ministeren for offentlige arbejder og 2 af finansministeren. Bestyrelsens formand er bankdirektør P. Schack Eyber, Århus (f. 17. sept. 1888), og dens næstformand er overretssagfører G. C. Rendbeck, Aalborg (f. 31. aug. 1884).
Adresse: Sct. Clemensborg, Århus.


Jydsk Land-Hypotekforening, se Ny jydsk Land-Hypotekforening

Jydske Kjøbstad- Creditforening, se Ny jydske Kjøbstad-Creditforening

De Jydske Kalkværker A/S. Kalkbakkerne i Mønsted og Davbjærg sogne i Viborg amt har fra ældgammel tid været udnyttet til kalkbrænding. Efter et besøg af Frederik VI i 1826 søgtes den tidligere primitive brydningsmåde afløst af mere rationel drift. Således anlagde Landhusholdningsselskabet 1829-30 Frederiks Kalkbrug med 10 ovne, som overlodes til de tidligere ejere mod at disse underkastede sig selskabets tilsyns- og arbejdsplan.
I stedet for i underjordiske gange, „kover", brødes kalken nu i en årrække i åbne grave, men i de senere år er man atter gået tilbage til at bryde kalken i underjordiske minegange. I 1872 overtoges Mønsted gruberne af et konsortium under firmanavnet Mønsted Kalkværker. I 1891 indlemmedes de i A/S De jydske Kalkværker, som er grundlagt den 9. december 1890.
Selskabet ejer kalkværkerne i Mønsted, Hjerm, Grenaa, Balle samt Katholm kalkværk ved Glatved strand; endvidere mørtelværkerne i Skive, Silkeborg, Viborg og Holstebro. Desuden deltager selskabet i driften af Nordjydsk Kalk & Mørtel A/S, stiftet i jan. 1946, med virksomhederne: Vokslev Kalkværk, Bjørndal Kalkværk og Aalborg Mørtelværk, samt i driften af Nordre Mørtelværk A/S, Horsens, stiftet i okt. 1948.
Selskabets første bestyrelse bestod af: Valdemar Petersen, Jørgen Jensen, Vilhelm Eduard David Køhler og Otto Mortensen (f. 1855, d. 1927). Selskabet driver tillige virksomhed under navnene: De jydske Mørtelværker A/S, siden 1933, og Stevns Kridtbrud og Kridtslemmeri A/S, siden 1938.
Selskabets nuværende bestyrelse: direktør, civilingeniør N. G. Laursen (f. 1898) (der er formand), konsul, direktør, civilingeniør N. Langkilde (f. 1877), direktør, civilingeniør C. F. Spangenberg (f. 1892), fabriksbestyrer T. Fussing. Direktion siden 1947: direktør, civilingeniør Nicolaj Holten-Andersen (f. 1913). Aktiekapitalen var oprindelig 500.000,00 kr., senere udvidet til 1 mill. kr.
Adresse: Frederiksholms Kanal 16, Kbhvn. K.
og Åboulevarden 3, Århus.

Livsforsikringsselskabet Jylland-gensidigt. Stiftet 28. aug. 1896 som begravelseskasse under navnet „Den gensidige danske Livsforsikring". I begyndelsen af århundredet omlagdes den til alm. livsforsikringsvirksomhed. Bestyrelsens formand (siden 1935): hypotekforeningsdirektør H. A. Dal (f. 1879). Direktør (siden 1935): J. Lundsgaard (f. 1892).
Adresse: Ryesgade 2, Århus.

Jyllands Frøhandel A/S, se N. Th. Jacobsen & Co., Århus.

Jyllands-Posten, dagblad. Stiftet af et konsortium af Århus-borgere. Bladets første nummer udkom 2. okt. 1871 med overlærer, cand. mag. Julius Hoffmeyer (f. 1841, d. 1911) som ansvarshavende redaktør. Allerede i 1877 blev bladet overtaget af exam. jur. Chr. Nielsen (f. 1838, d. 1895). Ved hans død blev hans søn, cand. polit. Søren Wittrup Nielsen (f. 1867, d. 1935) redaktør af bladet og fra 1910 tillige udgiver. I 1927 udtrådte han af redaktionen og i 1931 afhændede han bladet til et interessentskab, der består af redaktør H. Hansen (f. 1879) og direktør K. Kirks arvinger; H. Hansen var indtrådt i redaktionen i 1904 og er ansvarlig redaktør siden 1927. Jyllands-Posten er efter oplag Danmarks trediestørste morgenblad og provinsens største dagblad.
Adresse: Frederiksgade 72, Århus.
Læs mere: Aviser i Århus

M. H. Jæger, Aarhus  Pengeskabsfabrik. Grundlagt 1. dec. 1894 af M. H. Jæger (f. 9. okt. 1863, d.30.maj 1937). Ovennævnte dato nedsatte M.H. Jæger sig som smedemester i Mejlgade nr. 25, Århus, men flyttede i 1896 til til et større værksted i Mejlgade nr. 5. I 1901 købtes ejendommen Mejlgade nr. 48. Firmaet har dog nu desuden værksted og lager i D. F. J.'s kompleks i Knudrisgade. Efterhånden specialiserede firmaet sig mere og mere i fremstillingen af pengeskabe og boxdøre, særlig efter at. grundlæggerens søn, ingeniør H. G. Jæger (f. 27. Marts 1893), var blevet ansat i firmaet i 1916. I 1924 blev fabrikken overtaget af sønnen, ovennævnte ingeniør H. G. Jæger, der fremdeles er indehaver af virksomheden. Grundlæggeren var aktiv deltager i forretningen til sin død 30. maj 1937 i en alder af 74 år.
Adresse: Mejlgade 48, Århus.

Alfred Jørgensen, købmandsforretning. Grundlagt i 1888 af A. Andersen (f. 1858, d. 1937). Indehaver siden 1936: Alfred Jørgensen (f. 1892).
Adresse: Frederiks Allé 58, Århus.

Jul. A. Jørgensen A/S, biscuit-, kiks-, vaffel- og marcipanmassefabrik. Grundlagt 1. april 1902 af Jul. A. Jørgensen (f. 1874, d. 1943), der fra 1899 havde drevet egen forretning (kaffe en detail) i København. I 1902 overtog grundlæggeren Jacob Jacobsens kaffeforretning i Guldsmedgade nr. 27, og i 1908 påbegyndtes fabrikation af kiks. I 1917 afhændedes kaffeforretningen, og fabrikken udvidedes til at omfatte fremstilling af biscuit, vafler og marcipan.
I 1935 omdannedes virksomheden til et aktieselskab med en aktiekapital på 150.000 kr. Fabrikant Jul. A. Jørgensen var medlem af bestyrelsen som kommitteret til sin død i 1943.
Bestyrelsen består nu af Jul. A. Jørgensens to sønner, Fl. Jørgensen (f. 1905) og cand. pharm. Hans Jørgensen (f. 1903), der er selskabets direktør siden dets stiftelse, samt fru M. L. Bendixen (f. 1908). Siden 1935 har fabrikken haft en salgsafdeling i København (Nyhavn nr. 31), der ledes af forretningsfører E. Christensen (f. 1912).
Den 15. marts 1942 købtes den københavnske makaronifabrik A/S Norden (stiftet 1935), der efter købet flyttedes til Århus, og der drives af selskabet under navnet Markaronifabriken Norden og bifirmaet Dansk Fransk Markaroni Fabrik med samme bestyrelse og samme direktion.
Adresse: Herluf Trolles Gade 7-9, Århus.

N. Jensen Jørgensen, boghandel. Grundlagt 1. nov. 1910 af N. Jensen Jørgensen (f. 1881), der fremdeles er indehaver af forretningen.
Adresse: Søndergade 66-68, Århus.

Sjørup Jørgensen A/S, manufakturforretning. Grundlagt 30. sept. 1905 af Niels Sjørup Jørgensen (f. 1878). I 1946 omdannet til et aktieselskab med en aktiekapital på kr. 400.000; i 1949 udvidet til 1 mill. kr. Bestyrelsen består af grundlæggeren, der er formand og direktør, fru Inger Jørgensen (f. 1883) og prokurist Knud Bundgaard (f. 1914). Adresse: Søndergade 39-41, Århus.

Viggo Jørgensen, udstyrsmagasin. Grundlagt 3. april 1897 af Viggo Jørgensen (f. 30. marts 1871, d. 13. okt. 1933). Grundlæggerens søn, Svend Wichmand Jørgensen (f. 17. juni 1904) indtrådte i firmaet i 1933 og overtog det som eneindehaver år 1939. Firmaet startede på hjørnet af Guldsmedgade og Klostergade som almindelig blandet manufakturhandel. Omkring århundredskiftet flyttede forretningen til den nuværende adresse, hvor den førtes videre som specialforretning i udstyrsbranchen med møbler, senge-udstyr, hvidevarer, gulvtæpper og gardiner som speciale. I 1931 blev forretningens ejendom mod Clemensstræde fuldstændig ombygget og sat i forbindelse med en samtidig opført 5 etages ejendom imod Ågade (Åboulevarden).
Adresse: Clemensstræde 20, Århus.