Drakenberg i Århus, 146 år gammel

Drakenberg.  (Foto: Kurt Lundskov)
C.J. Drakenberg
(Maleri Den Gamle By, Århus)

Drakenberg var en norsk sømand som døde i Århus i  1772 - 146 år gammel. Alderen og hans liv blev meget sagnomspunden.

Christian Jacobsen Drakenberg blev født angiveligt den 18. november 1626 på gården Blomsholm i Skee i Bohuslen, dengang i Norge (i dag hører det under Sverige), som søn af kaptajn Jacob Drakenberg og Margrethe Lisbeth Juul.

Han var sømand fra sit 13. år, hvor han sejlede med handelsskibe under mange nationers flag, og kom så langt omkring som Brasilien, Amerika, Afrika, Lilleasien, Italien, Spanien, Portugal, Frankrig, England, Irland, Holland, Grønland og Moskva. Som underofficer deltog han også i krigene mod Sverige.

Han var en mand med temperament, som levede livet farligt, med slagsmål og forlis. Han blev taget til fange af sørøvere og var i flere år slave i Tripoli.

Omkring 1722 gik han i land  i Danmark, hvor han opholdt sig i København og hos adelsfolk på herregårde i Jylland, blandt andre Ørslevkloster, Allinggaard, Engelsholm, Bygholm og Aakjær.

Da man tvivlede på hans høje alder, rejste han - det siges han vandrede - som 102-årig til sit fødesogn i Norge og vendte tilbage med en udskrift af kirkebogen.

Han blev som 111-årig gift 24. oktober 1737 med den 60-årige Maren Michelsdatter Bagge, der var enke efter skipper Rasmus Larsen. Hun døde nogle få år efter brylluppet, muligvis i 1748, og han forsøgte sig flere år senere igen med et nyt ægteskab, men blev afvist af pigen.

Fadder som 126-årig

Drakenberg var som 126-årig med til en dåb i Grønbæk sogn ved Viborg. Og ikke kun var han med, han var også fadder til det nyfødte barn. I kirkebogen for Grønbæk sogn fra 1752 står der:

1752. Dom. 21 Trin [22. oktober] Simon Christensen og Hustru af Grønbeck, en Datter Charlotte. Huemoder [gudmoder]: Marie Verner paa Allinggaard. Test.: [Vidner/faddere] Den gamle Christian Drachenberg i sit alders 126de aar, Niels Rudsdatter af Allinggaard, Peder Christensen i Frausing, Lotte og Vaskepigen fra Allinggaard.

drakenberg dåb

Begravet i Århus Domkirke

Drakenberg engelsk skrift
Portræt af Drakenberg
efter engelsk skrift


Kirkebog over Drakenbergs død
Århus Domsogn 1772
Klik på billedet

Gennem mange år rejste han rundt på herregårdene i Danmark og fik en tryg alderdom med bl.a. kongelig pension. En af hans velyndere var grev Frederik Danneskiold-Samsøe, som Drakenberg besøgte flere gange på sine gamle dage, blandt andet i grevens hus i Vestergade 11, Århus.

Drakenberg flyttede omkring 1760 til Århus, hvor han indlogerede sig hos Karens Jensdatter i Fiskergade 82, Århus, og boede i byen til sin død. På husets mur blev der i 1926 af Sophus Johnsen opsat en mindeplade over ham (se nedenfor).

Af en af de mange anekdoter om ham siges, at han under audiens hos kong Frederik V, på et spørgsmål om hans lange liv, sagde: ”I de sidste hundrede år mindes jeg ikke at være gået i seng uden en god rus.”

Drakenberg fik i 27. september 1772 'hjertekvalme', og døde den 9. oktober. Den 16. oktober 1772  blev han begravet med pomp og pragt i Laurids Ebbesens kapel i Århus Domkirke, en begravelse som Danneskiold-Samsøe forestod.

I kirkebogen for Århus Domsogn skrev præsten:

"Den gamle Nordmand Christian Jacobsón Drakenberg som med ald Æres Beviisning blev for hans hóye Alders skyld nemlig 146 Aar indsadt udi Ebbesóns Begravelse udi Dom Kirken under alle Klokkernis ringen i Byes Sognerne med hele Skoelens opvartning og Lysenes Tændelse samt Liig Prædiken af Hr. Stifts Provsten Velærv: og Hóÿlærde Hr. Peter Ephraim Monradt, og henkiórt i Kióbmændenes Liig Vogn, hvor i de unge Kióbmænds Karle havde ham, og igien udtoeg ham og indsadte ham udi ovenmelte Ebbesóns Begravelse i Dom Kirken. Liig=Talens Exordium var taget af Levit: XIX 32 Text: Sapient IV.8.9."

På hans gravsten stod blandt andet: ”Stille! Opmærksomme ved denne stille Bolig, her gemmes en af Forsynet udmærket gammel Mand, 146 Aar...”

I Domkirkens kapel stod hans mumificerede lig som en seværdighed til 1840, da dronning Caroline Amalie under et besøg påbød, at han skulle begraves. En anden kilde oplyser dog, at det var en kongelig anordning fra 1846 der gjorde en ende på fremvisningen af liget.

Sophus Johnsens Drakenberg Museum

Johnsen og Drakenberg
Johnsen og Drakenbergs
dødsmaske-afstøbning


Mindepladen
Fiskergade 82, Århus
Foto 2005
Klik på billedet

Skibsprovianteringshandler Sophus Emil Johnsen, der var født i Århus 10. december 1869 og døde samme sted den 28. november 1950, var meget optaget af myten om Drakenberg. Han kaldte sin ejendom i Havnegade for 'Drakenberghus'. På 300 årsdagen for Drakenbergs fødsel holdt han i 1926 en stor fest. Han fik lavet en afstøbning af Drakenbergs mumie,  og han lod en gammel levnedsskildring fra 1774 genoptrykke og oversætte til svensk, engelsk, tysk og hollandsk. Han oprettede et Drakenberg-museum, og udgav i en periode bladet 'Drakenberg-posten'. Det kostede ham hans formue at gøre denne Drakenberg verdenskendt.

På huset i Fiskergade 82, Århus, hvor Drakenberg havde boet, fik Sophus Johnsen også opsat et mindeplade med teksten:

"I dette Hus døde Verdens ældste Sømand, Danmarks ældste Mariner, Aarhus ældste Borger, Christian Jacobsen Drakenberg, født 18.11.1626, død 9.10.1772, han blev 146 Aar gammel. Opsat 18. Novbr. hans 300 Aars Fødselsdag."

Johnsen regnede med at blive lige så gammel som Drakenberg. Men han blev kun 81 år - han døde efter et sporvognsuheld i 1950.

I turistfører og Encyklopædien

I en turistfører for Aarhus fra 1898 er Drakenbergs grav omtalt sådan:

”Under Domkirkens Sakristis Gulv er den bekendte gamle Nordmand Drackenberg jordet. Han var født 1626, førte et meget omflakkende Liv, led flere gange Skibbrud, blev 68 Aar gammel fanget af algierske Sørøvere, var Slave i 15 Aar, flygtede bort i en Jolle, blev Kvartermester paa Flaaden og tog sin Afsked, da han var 96 Aar gammel. Han tog nu Ophold i Jylland, men vedblev at farte omkring i Landet, var umaadelig stærk baade af Kræfter og Helbred, var hidsig, voldsom og en stor Slagsbroder. Da han var bleven 106 Aar gammel og man lejlighedsvis ytrede Tvivl om denne hans høje Alder, blev han derover saa krænket, at han rejste til Norge, spadserede op til sit Fødesogn Skjede og kom tilbage med sin Dødeattest i god Behold. Da han var 111 Aar gammel, giftede han sig med en Skipperenke [hendes navn var Inga Dure], som dog døde faa Aar efter. Han friede derpaa, 130 Aar gammel, til en ung bondepige, men hun gav ham Kurven. De sidste 14 Aar af sin Levetid boede han i Aarhus hos Grev Danneskiold- Samsøe, som sørgede for hans Underhold, og døde omsider den 9ende Oktober 1772, henved 146 Aar Gammel. Han kendte ikke til Sygdom og havde kun et par Gange i sit lange Liv været sengeliggende paa Grund af Slagsmaal.”

Han har gennem årene været omtalt mange, til tider interessante, steder. I 1917 fx i det svenske lægetidsskrift Hälsovännen Tidskift för allmän och enskild hälsövärd, samme år i den svenske avis Idun, samt i en tysk bog med titlen ”Makrobiotik oder die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern”.

Mysteriet i Domkirken

Ved en restaurering af Århus Domkirke i 1998 søgte man efter rester af Drakenberg, men fandt hverken lig eller kiste. Imidlertid fandt gerontolog (alderdomsforsker) Pia Fromholt i 1999 et eksemplar af det, der skulle være en afstøbning af Drakenbergs lig, på Strömstads Museum i Sverige.

Den blev undersøgt og sammenlignet med et oliemaleri af Drakenberg lavet 30-35 år før han døde. Man kunne konstatere, at afstøbningen vitterlig var en dødsmaske, men det kunne ikke fastslås, om det var af Drakenberg.

Endvidere har man aldrig kunnet finde frem til den præst, som skulle have døbt ham i 1626 (sognepræst Peder Johansen Wynsteen) eller ham der lavede udskriften i 1732 (pastor Cornelius Nicolai). Tilmed blev kirkebøgerne i Norge først lovbefalet i 1683. Heller ikke hans forældre har  det været muligt at finde i hans fødesogn eller i slægtslitteraturen i øvrigt.

Men det er altså en kendsgerning af Drakenberg har levet og at han døde i 1772. Men hvornår han blev født og hvor hans jordiske rester er blevet af, er fortsat et mysterium.

Teori om stjålet identitet

Den norske journalist Geir Hasle udgav i 2004 bogen "Drakenberg verdens eldste bløffmaker". Heri fremsætter han, inspireret af den norske cand.mag. og historiker Torbjørn Ødegaard, den teori, at Drakenbergs identitet var stjålet af en anden sømand ved navn Christian Jacobsen fra Vanse i Sørlandet, Norge. De var begge taget til fange af algierske muslimer, hvor Drakenberg var slave fra 1694 til 1710, mens den unge Christian fra Vanse blev taget til fange i 1699. Den unge mands stedfar skrev et tiggerbrev i 1702 til den danske konge om 300 rigsdalere i løsepenge. Men hvor længe han sad fanget, eller om han blev løsladt, fortæller kilderne ingenting om.

Teorien er herefter, at den unge nordmand har mødt Drakenberg i fangenskabet og hørt hans mange historier, som han senere har brugt, efter at Drakenberg således skulle være død i eller umiddelbart efter fangenskabet.

se også Kistebrev om Drakenberg som pdf.
Et kistebrev eller kistebillede var i gamle dage et billede til at klæbe på indersiden af kistelåget. Undervisning og advarsler for bonden blev trykt som kistebilleder på arkets ene side, så det kunne klæbes på en dør eller væg.