H.C. Andersen og Århus (2)

Vilhelmsborg 1853

I 1853 besøgte H.C. Andersen atter B.S. Ingemann i Sorø, hvorfra han den 8. juni drog videre mod Kalundborg. Herfra med dampskibet Gerda til Århus, hvor han ankom samme eftermiddag ved 3-tiden. En vogn sendt af baron Gyldencrone førte ham videre til godset Vilhelmsborg i Beder, 10 km syd for Århus. Her opholdt han sig i 2 uger.

Til Henriette Collin beretter han i et brev:

”Igaar kom jeg hertil, blev meget hjertelig modtaget og fik to smukke Værelser med Udsigt til Haven og til over Skovene lige til Helgenæs, her er meget smukt ... Da jeg igaar, med Dampskibet ”Gerda” forlod Kalundborg, tænkte jeg paa Kay og Gerda og paa hende, som Eventyrets Gerda blev kaldet op efter... Klokken 3 om Eftermiddagen naaede vi Aarhuus og en Time efter var jeg paa Vilhelmsborg...”

Den 17. juni var H.C. Andersen i Århus Teater, der dengang hed Polyhymnia og lå i Kannikegade, omtalt i brev den 3. juli 1853:

HC Andersen i Polyhymnia
H.C. Andersen i Polyhymnia

”Daglig gjorde vi Kjøretoure, især til ned til Stranden, der har deilige Skovskrænter og Udsigt til Molboelandet... En Aften tog jeg op til Aarhuus, hvor Sahlert, Schram og Madam Fossum have Scener af Røverborgen, Don Juan og Brylluppet ved Comosøen. Madam Foss udførte i det sidste Madam Sødrings Rolle og det slet ikke galt; Schram sang fortræffeligt; mellem Scenerne dandsede Hoppe og Jomfru Rostoek Charakteerdandse. Jeg talte med dem Allesammen, besøgte dem oppe paa Teatret...”

Andersens besøg på Vilhelmsborg blev den 19. juni annonceret i Aarhuus Stifts-Tidende: ”Digteren Professor H.C. Andersen er i denne Tid i Besøg hos Kammerherre Baron Güldencrone paa Vilhelmsborg.”

Ulykken ved Giber Å

Giber Å Vilhelmsborg
Ulykkesstedet, broen over
Giber Å ved Vilhelsmborg

Den 24. juni 1853 besøgte Andersen herregården Moesgård sammen med familien Gyldencrone og kaptajn, overlods og indrulleringschef Anthon Christian Kierulff.

Og her gik det galt, da de ved midnatstid kørte hjem fra Moesgård til Vilhelmsborg  i en landauer, som baron Gyldencrone selv kørte. Da hestevognen passerede broen over Giber å tæt ved Vilhelmsborg ( Vis kort), skete ulykken, som Andersen bl.a. har beskrevet således til B.S. Ingemann:

”Paa Vilhelmsborg blev jeg noget over fjorten Dage og gjorde flere smukke Kjøretoure, paa een af de sidste, da vi en Nat kom hjem fra den nærliggende Mosgaard, kunde jeg let have knækket Arme og Been, men Lykken var mig og os Alle god, vi kom uskadte derfra. Den Vogn jeg var paa blev kjørt af Kammerherren, i Farten tjørnede den mod en høi Bro over et Vand, det ene Hjul gik udenfor, Jernrækværket paa Broen brast og Hestene rev Remmer og Tøi itu, løb afsted og slæbte Kammerherren med; jeg saae den ene Baronesse ligge paa Ansigtet hen af Veien, men jeg sad ganske rolig i Vognen, Ingen af os kom noget til; men De kan troe at da jeg siden laae i min Seng takkede jeg ret i mit Hjerte vor Herre for at jeg laae der med hele Lemmer...”

Søndag den 26. juni besøgte Andersen familien Anthon og Inger Kierulff i Dynkarken nr. 367, Århus - der i øvrigt havde en plejesøn der hed Carl Wilhelm Marius Gyldencrone (!):

”I Søndags tog jeg fra Vilhelmsborg, hvor der var smukt og godt at være. Søndagen tilbragte jeg i Aarhuus hos Kierulffs... Det er særdeles hjertelige Mennesker, og de indbyde mig, naar jeg et andet Aar kom til Aarhuus, da at boe hos dem...”

Silkeborg 1853

Fra Vilhelmsborg tog Andersen atter til familien Drewsen i Silkeborg, hvor han opholdt sig fra 26. juni - 15. juli og igen 2. august til 6. september 1853. I den mellemliggende periode var han et smut på Glorup på Fyn.

Det var under opholdet her, han var i gang med at skrive selvbiografien ”Mit livs Eventyr” som udkom i 1855.

Hans ophold på Vilhelmsborg denne gang var forlænget af Andersen selv, fordi han var bange for at rejse hjem over Århus på grund af koleraudbruddet dér.

Køerne i Århus

Køerne i Århus
Køerne i Århus

Køerne i Århus har åbenbart gjort indtryk på H.C. Andersen (ligesom de gjorde hos Søren Kierkegaard). Under hans ophold i Hannover i Tyskland i juni 1844, skriver han i dagbogen:

”... Værelset er et Hjørne Værelse vi see ud af Vinduet ned ad Gaden, Ja der er det Køerne komme ligesom i Aarhuus, men de ere ikke uartige paa Gaden, man kan see her at de ere vante til Hovedstaden, ligeover for sidde øverst to nydelige Piger de veed det vist, for de see saameget herovre!”

Atter på en rejse i 1857 til Altona får køerne et ord med på vejen:

”Köenig, et stort skident Hotel, hvor man seer ud paa en Gade med slet Brolægning stinkende Rendestene og Køer der gaae her som i Aarhuus Gader...”

Den store Jyllandsrejse i 1859

Deligence, Visby
Deligence - post- og
persontransport
i Århus

I 1859 stod den atter på en rejse til Østjylland. Den 20. juni rejste Andersen med skib fra Korsør til Århus.

”Kjørt fra Basnæs til Korsøer og med Dampskibet Gerda, i smukt Veier til Aarhuus ... I Aarhuus hilsede paa mig Hr Erslev [overlærer og geograf i Århus, Edvard Erslev], Lærer ved Skolen; fra Vinduerne kjendtes jeg af enkelte Damer. Klokken 10½ kom vi til Silkeborg og da Deligensen var tidligere kommet, var der Ingen at tage imod mig. Marryats vare her i Hotellet ...  Drewsen selv er i Kjøbenhavn.”

Andersen opholdt sig hos Drewsen i et par uger, og rejste herfra videre til Nørre Vosborg, Vestjylland, Frederikshavn, Skagen, retur via Ålborg, Hobro, Randers, Viborg, Asmild Kloster.

Herfra tog han igen til Silkeborg, hvor han ankom 8. september 1859. Han turde dog ikke tage videre hjem over Århus, hvor koleraen nu også hærgede. Herom skriver han i dagbogen:

”Maven synes nu at være blevet haard, men er dog fornemmelig, Cholera i Horsens og Fredericia, ligesaa Aarhuus...”

”Til Aften kom Drewsen og Søn over Aarhuus, det var uhyggeligt at omfavnes af ham og høre tale om Choleraen der skulle faae fat i mig ... Regn og Storm; glad over at jeg ikke gik til søes i nat med Ydun [dampskibet fra Århus].”

Den 10. september 1859 drog Andersen hjemover fra Silkeborg via Vejle.