Slægten Liisberg i Århus


Liisberg-slægten
kommer fra Lisbjerg
nord for Århus

Slægten Liisberg har haft flere politikere i Århus byråd. Brødrene Henrich Carl
og Hans Lauritz Hendric Liisberg blev tilmed markante personligheder i byens erhvervsliv.

Den Liisberg-slægt, som bliver omtalt her, stammer fra drejermester og oldermand Laurs Nielsen, kaldtes Liisberg, da han kom fra landsbyen Lisbjerg en halv snes kilometer nord for Århus, hvor han blev født omkring 1720. Kom i lære hos drejermester Niels Hansen, Århus. Blev selv drejermester i 1749. Havde gennem årene ejendomme i Mejlgade, Pustervig og Broberg. Han døde i Århus i 1809. Med hustruen Maren Nielsdatter Fogh (1712-1792) fik han tre sønner, den ene var Heinrich Carl Liisberg.

Heinrich Carl Liisberg (1751-1784) blev gift med Kirsten Thomasdatter Schnell. En af deres sønner var Lauritz Liisberg.

Lauritz Liisberg blev født 6. september 1779 i Århus, døde 12. december 1819 samme sted. Han fik borgerskab som murermester i Århus i 1802. I 1805 blev han gift i Århus med Anne Bering (1772-1845). De fik fire børn: Peder Laurits i 1808, Henrich Carl i 1810, Ida Hedvig Kristine i 1812 og Hans Lauritz Henrich i 1815

De to sønner, der skal omtales nærmere her er: Henrich Carl Liisberg og Hans Lauritz Hendric Bering Liisberg.

Henrich Carl Liisberg


Heinrich Carl Liisberg

Henrich Carl Liisberg blev født 2. oktober 1810 i Århus og døde samme sted 5. august 1863. Han var gift to gange, først 24. maj 1843 med datteren af en toldbetjent, Anna Sofie Laurberg Packness, født 18. november 1818 i København, død 29. november 1855 i Århus. De fik fire børn: Laura Christiane i 1844, Betty i 1846, Peter Laurits i 1847 og den 11. april 1854 sønnen Henrik Carl Bering Liisberg, som blev historisk forfatter og museumsinspektør. Henrich Carl blev herefter gift i Snostrup ved Frederiksborg den 20. maj 1857 med Edele Marie Julie Hald, født 13. februar 1818, død 29. marts 1880. De fik ingen fælles børn.

Henrich etablerede sig som købmand i Mejlgade 72 i Århus i 1839 sammen med broderen Hans Lauritz Liisberg (omtalt nedenfor). Dette samarbejde varede dog kun til 1842, bekendtgjort i Aarhuus Stiftstidende:

"Vi tillade os herved at offentliggjøre, at vi under Dags Dato have ophævet vort Interessentskab, idet H. C. Liisberg er udtraadt af vor hidtil førte Handel."

Færgefart, cikorie og politik

Henrich gik herefter sammen med J. Nybroe der havde købmandsforretning i Frederiksgade. De forsøgte sig med færgefart på Kiel, hvilket dog måtte opgives samme år. Året efter ophævedes herefter deres samarbejde.

"At vi ved Salg have afhændet Sluppen "Pilen", og at dens Paketfart paa Kiel som Følge deraf er ophørt, skulle vi ikke undlade at bekjendtg. Aarhuus, d. 9. Juni 1845. H.C. Liisberg & Nybroe"

Fra 1850 havde Henrich sin egen købmandsforretning og tømmerhandel i Vestergade samt oplag for støbegods. Denne virksomhed overdrog han i 1856 til Ring & Jørgensen. Dernæst overtog han Fr. Stellfeldts cikoriefabrik sammen med andre købmænd, som han videreførte under egen ledelse frem til sin død.

Sideløbende blev han politisk aktiv, først som medlem af fattigkommissionen og i perioden 1850-1856 som medlem af Århus Borgerrepræsentation (byråd). I forbindelse med det politiske arbejde beskæftigede han sig med indkvarteringskommissionen, kirkeinspektionen, havnekommissionen og skolekommissionen for Århus by og amt.

Ved Henrich Liisbergs død den 5. august 1863 indrykkedes denne annonce i avisen:

"Deeltagende Slægtninge og Venner meddeles herved den sørgelige Efterretning, at Fabrikant H. C. Liisberg den 5. dennes ved Døden er afgaaet, inderligt elsket og dybt savnet af hans efterladte Hustru og Børn."

Hans Lauritz Hendric Bering Liisberg


Hans Lauritz Bering Liisberg


Mejlgade 67
hvor Liisbergs spritfabrik lå
Foto her 1905


Studestalden på Skovvejen


Liisbergs sommerhus
Krathuset i Risskov

Hans Lauritz Hendric Bering Liisberg blev født 30. august 1815 i Århus, døde samme sted 29. november 1883. Han blev gift første gang 2. juli 1850 i Karlebo med apotekerdatteren Emma Anna Karen Eleonora Lassen, født 9. februar 1817, død 23. oktober 1852. De fik datteren Anna Eleonora i 1851. Han blev herefter 17. november 1854 gift med søsteren Julie Henriette Rosalie Lassen, født 10. juni 1826, død 11. oktober 1908 i Vejlby ved Århus. De fik fem børn: Ida Marianne i 1857, Peter i 1858, Hans Julius i 1860, Laurits i 1861 og Eleonora i 1866.

I oktober 1842 tog han borgerskab i Århus, blev købmand og brændevinsbrænder. Som nævnt ovenfor arbejdede han fra 1839 til 1842 sammen med broderen Henrich. Herefter slog han sig sammen med købmand P. Meisner. I 1847 overtog de i fællesskab Jens Peter Birch Jensens brændevinsbrænderi i Mejlgade 67-69 for 26.000 rigsdalere.

Enken og brænderiet

Da Meisner døde i 1859 overtog Hans Lauritz selv virksomheden, og blev tilmed gift med den tidligere ejers enke, Emma Anna Karen Eleonora Lassen. Brænderiet blev med årene et af de største i byen, der leverede lige så meget, som byens øvrige brænderiet tilsammen. En overgang endda landets største indenfor branchen.

Han udvidede forretningen med studeopfedning med bærmen fra brænderiet, og begyndte også at sælge bajersk øl fra Carlsberg bryggeriet. I denne forbindelse lod han en studestald opføre på Skovvejen ved Østbanegården i Århus. I Risskov opførte han villaen 'Krathuset' som sommerbolig.

Hans Lauritz var i 1870'erne, sammen med Hans Broge, byens største skatteyder.

I 1881, to år før sin død, solgte han brænderiet til De danske Spritfabrikker for 375.000 kroner. Spritfabrikkerne drev virksomheden videre til 1920, hvorefter bygningerne overgik til produkthandel, som nedbrændte i 1928. Der hvor brænderiet havde ligget, blev der anlagt en ny gade med hans navn 'Rådmand Liisbergs Gade'.

Byrådsmedlem og direktør

Hans Lauritz Liisberg var medlem af et stort antal foreningsbestyrelsen og tilmed rådmand i Århus fra 1861 til 1868. Han var medlem af Århus Borgerrepræsentation fra 1859 til 1861, af byrådet fra 1869 til 1870 og igen fra 1873 til 1876. Han var med i kommissioner vedrørende brolægning, kirkeinspektionen for domsognet, forskønnelse, hospitalsdirektionen, budget og for vandforsyningen. I mange år var han værge for Århus Domkirke, hvortil han finansierede to nye stemmer til orgelet.

Fra 1878 var han direktør for Ny Jydske Kjøbstad-Creditforening. I 1876 blev han Ridder af Dannebrogordenen.

Under en rejse i Italien i 1882 blev Hans Lauritz Hendric Bering Liisberg alvorligt syg og blev opereret i Rom. Han genvandt ikke sine kræfter, og døde i Århus årets efter den 29. november 1883.


læs mere slægten Liisberg på Konger & Fyrster