Begravelser i Århus Domkirke

I Århus Domkirke og på den kirkegård der lå ved kirken indtil 1813, er der gennem århundrede begravet mange mere eller mindre kendte personligheder.


Epitafium

Flere af disse har fået mindesmærker i kirken i form af epitafier, ligsten eller malerier i kirken. Denne liste indeholder navnene på disse.

Det er ikke alle begravet i eller ved Domkirken. I de fleste tilfælde, var det en betingelse for at blive begravet her, eller blot få opsat sit mindesmærke, at man gav et beløb til kirken.

Listen er opstillet efter dødsår. I mange tilfælde er både hustruer og børn begravet sammen med manden. Hvor navnene på disse kendes, er det skrevet.

 

Navn Død Beskæftigelse
Peder Vagnsen 1204 Biskop i Århus. Opførte Århus Domkirke
Bo Magnussen Porse 1424 Biskop i Århus
Ulrik Stygge 1449 Biskop i Århus
Jens Iversen Lange 1477 Biskop i Århus
Edvard Ericus 1500 Adelsmand af familien Thott
Petrus Nicolaus 1500 Kannik
Ejler Madsen Bølle 1501 Biskop
Morten Børup 1526 Rektor ved Århus Latinskole. Præst ved Domkirken
Niels Clausen 1531 Næstsidste katolske biskop i Århus
Predbjørn Podebusk 1541 Far til Jytte Podebusk
Peder Abildgaard  
Torkild Abildgaard Sognepræst
Matthias Lanng 1557 Første lutherske biskop i Århus
Jens Juul
hustru Anna Skram †1581
1563 Adelsmand til Alsted. befalingsmand på ◄ AARHUS forsidegaard
Peder Abildgaard 1564 Sognepræst. Begravet på Skt. Oluf Kirkegård
Torkild Abildgaard 1564 Sognepræst. Begravet på Skt. Oluf Kirkegård
Jørgen Bernekov
og hustru Anna Clausdatter †1565
1567 Adelsmand til Kjeldrup
Knud Gyldenstjerne
og hustru Jytte Podebusk †1573
1568 Katolsk biskop i Odense
Erik Podebusk
og hustru Sidsel Oxe †1593
1573 Af Bidstrup. Ridder, ritmester, høvedmand på Aalborg Slot
Thomas Riber 1576 Kantor
Christen Munch 1579 Adelsmand
Mette Urne
og børnene Erik og Birgitte †1577
1587 Hustru til Knud Hardenberg, som døde ”langt borte i fangenskab”
Peder Hansen 1599 Lic. med.
Evert Nielsen Thott 16??  
Jakob Laursen 16?? Borger, født i Aarsmølle 16..
Johan Worm 1601 Rådmand i Århus
Laurits Rasmussen 1608  
Poul Andersen (Colding) 1618 Prædikant i Skanderborg, Provst i Hjelmslev Herred, Kannik i Århus
Niels Ibsen 1619 Borger
Chr. Wegerslev 1621 Proviantsforvalter og stiftsskriver
Christian Stub 1621 Magister, kantor ved Domkirken, sognepræst i Frue Kirke
Peder Saxe 1621 Borger
Clemit Jensen Smagbier 1626 Rådmand
Manderup Parsberg
og hustru Ingeborg Juul Hartvigsdatter †1626
1626 til Hagesholm, Danmarks Riges Raad, kong Christian IV's hofmester
Anne Johanne Gjødesen
og hendes bror †1626
1626? Datter af biskop i Århus Hans Gjødesen (Johannes Ægidius (1595-1626))
Jens Nielsen Mørk 1627 Borger, købmand
Villum Worm 1629 Borgmester i Århus
Jørgen Skeel
og hustruerne Christine Lunge †1609 og  Jytte Brock †1640
1631 Til Sostrup, Estrup, Skervad og Hvidkilde. Rigsråd og marsk.
Laurids Lindenov
og hustruerne Cidsel Lunge †1614 og Ane Friis †1657
1635 Befalingsmand på ◄ AARHUS forsidegaard
Laurits Andersen Holst 1635 Kaptajn over Silkeborg og Kalø Len
Jørgen Heitvinkel 1636 Borger
Matthias Jacobæus 1636 Prælat
Paaske Jensen Høvi 1639 Magister. Sognepræst i Domkirken
Peder Pedersen Saxe 1641 Kannik, stiftsfysikus
Niels Ibsen 1642 Rådmand i Århus
Gregers Nielsen 1643 Borger
Christen Nielsen Foss
og hustru †1647
1645 Magister
Jacob Knudsen
og hustru Elisabeth Menelaidatter †1646
1646 Magister
Laurids Ebbesen
og hustruer Ellena Giøe, Elisabeth Arnfeld samt en tredje
1646 Lensmand på Skanderborg Slot
Otte Skeel
og hustru Ida Lunge †1671
1646 til Katholm. Greve
H.M. Storm 1650 Handelsmand
Hans Andersen Wood 1650 Borger
Jens Madsen 1650 Borger
Peder Rasmussen
og hustru Abelone Laursdatter †1650
1653 Rådmand
Rasmus Nielsen 1653? Borgmester
Rasmus Thestrup 1656 Købmand, rådmand
Chr. Thomesen Sehested
og hustru Mette Holgersdatter Rosenkranz †1644 samt 3 sønner Thomas, døtrene Anne, Dorthea, Birgitte
1657 Kansler. Adelsmand Datter Anne Sehested, gift med Mogens Friis til Faurskov
Christoffer Hvas 1658 til Kaas. Oberst
Svend Hansen Arbo
og hustru Helle Jensdatter †1658
1658 Kannik, øverste kapellan i Domkirken, sognepræst i Vejlby
Hans Sørensen 1658?  
Hans Mikkelsen Storm 1659 Handelsmand
Hans I. Stromensen 1659? Handelsmand
Jacob Mathiasen 1660 Biskop i Århus, professor, hofpræst i København
Johan Utrecht 1661 Organist i Domkirken, forstander ved hospitalet i Århus
Gregers Nielsen 1662 Borger
Hans Andersen Grønbech 1662 Borger
Anders Lydrichsen
og hustru Maren Clemensdatter †1690
1664 Borgmester
Hans Enevoldsen Brochmand 1664 Biskop i Århus
Niels Andersen 1668 Borger, skipper
Nicolaus Borberg
og hustru Kirstine Hansdatter Drostrup †1674
1674 Lic.jur.
Jens Andersen 1675 Skipper
Jakob Mikkelsen 1678 Borgmester i Århus
Mogens Mogensen Skov 1678  
Hans Andersen Grønbæk 1682 Borger
M.M. Malling 1682 Rådmand
Søren Sørensen
og hustru Karen Benedixdatter †1669
1685 Borger, skipper, rådmand
Jens Lasson
og hustru Karen Benedixdatter †1669
1690 Assessor i Admiralitetskollegiet
Erik Grave 1691 Biskop i Århus
Morten Herløv 1691 Magister. Sognepræst i Domkirken, provst i Hasle Herred
Laurits Lauridsen 1692 Magister, rektor
Jens Rasmussen Lassen
og hustru Anne Jacobsdatter Winther †1713
1693 Handelsmand, overformynder
Jakob Gesco 1694? Apoteker
Jesper Nielsen Hutfeld
og hustru Cidsel Clementin †1712
1696 Landkommissær, assessor i Kammerkollegiet
Constantin Marselis
og hustru Elisabeth Carisius †1707
1699 Baron til Havreballegaard/ Marselisborg
Jens Nielsen Mundelstrup 1701 Rektor
Mikkel Michelsen Malling 1701 Borgmester
Jørgen Andersen 1707 Borger og ahndelsmand
Jens Hvas
og hustru Karen Frantsdatter
1709 Kapitelskriver ved Domkirken
Mikkel Lassen 1709 Borger, handelsmand
Joh. Braem
og hustru af Quellinus-slægten
1713 Biskop i Ribe og Århus
Mikkel Andersen Wern 1713 Handelsmand
Peter Rodsteen
og hustru Sophie Elisab. Charisius †1699?
1715 Baron til Rodsteenseje
Mikkel Sørensen Due 1716 Borger, handelsmand
Jeremias Ankersen 1719 Sognepræst i Domkirken
Peder Jensen Schriver 1721 Købmand
Christen Wegerslev 1723? Proviantsforvalter og stiftsskriver
Michel Pedersen Borre
og hustru Anne Mogensdatter Blach †1726
1724 Købmand
H.C. Blichfeld 1726  
Hans Terkelsen Rosenqvist 1726 Toldkontrollør
M. Jensen Thonbo 1726  
Heinreich Wegener 1731 Postmester i Århus
Hans Joh. Ocksen 1738 Biskop
Jens Andersen Müller
og hustru Else Olufsdatter †1725
1741 Borger og handelsmand
Frands Mortensen 1743? skipper i Århus
Tøger Clemensen Kjersgaard 1744 Borgmester i Århus
M.D.H. Blichfeld 1748  
Johan Zimmermann
og hustru Karen Sørensdatter †1759
1750 Bogbinder
Andreas Søbøtker 1752 Kaptajn i Søetaten
Ulrik Christian Müller 1756 Borgmester og rådstueskriver
Valentin Feth 1758 Kontrollør
Peder Hygom
og hustru Catharina Velleia †1767
1764 Biskop i Århus
Lauritz Andersen Holst 1771 Kaptajn over Silkeborg og Kalø Len
Christian Jacobsen Drackenberg 1772 Død angiveligt som 146-årig
Povl Mathias Bildsøe
og hustru Elisabeth Sophia Bildsøe †1773
1772 Dr. theol. Biskop i Århus
Axel Bilde Arnfeld 1775 Kammerherre
Jacob Bentzen 1775 Statholder, herre til godserne Cathrineberg og Ruggard, stiftsbefalingsmand over Århus Stift
Frederik Raae 1783 Købmand
Hedevig Margretha Lasson 1785 til Aakjær. (Datter til Jens Lasson?)
Niels Jensen Kjellerup 1789 Købmand
Jens Worm 1790 Rektor ved Århus Kathedralskole
Kjeld Iversen 1797 Købmand
Jens Antonisen 1803 Borger, købmand, værge for Århus Domkirke
Hector Friderich Janson
og hustru Anne Marie Stendrup
1805 Professor Theologiæ, Biskop for Århus
Thure Krarup 1808 Svigersøn til biskop Bildsøe. Rektor ved Århus Latinskole
Andreas Birch 1829 Biskop i Århus
Fædder Carisius
og hustru E.M.H.S. Rosenkrantz †1832
1829 Greve
Peter Hansen Mønster 1830 Biskop i Århus
Jens Paludan-Müller 1845 Biskop i Århus
Andreas Petersen 1864 Skomagersvend, Underkorporal såret ved Dybbøl 1864
Gerhard Peter Brammer 1881 Biskop i Århus

Kilder bl.a.:
- C. Madsen, Beskrivelse af Aarhus Domkirke efter Restavrationen, Aarhus 1888 || Trap Danmark 1926.