Marselisborgskovene

Marselisborgskovene er en fælles betegnelse for skovene syd for Århus. Området dækker en længde på omkring 7 kilometer og i bredden mellem nogle hundrede meter til omkring én kilometer. Det samlede areal er på omkring 18 km².


Marselisborgskovene

Navnet har skoven, fordi den hørte under hovedgården på baroniet Marselisborg, den tidligere Havreballegård.

Ved en bæk syd for Ørnereden gik Marselisborg skovområde over i Moesgårds skove, da de hørte under Moesgård godset. Denne afgrænsning blev baron Gersdorff til Marselisborg og baron Güldencrone til Vilhelmsborg enige om i 1775:

"at fra diget ved skellet mellem Moesgaard og Skaade marker skulle bækken, som dér løber ud og ned i skoven, danne grænsen, idet dog et stykke, hvor den ikke var kendelig, skulle afmærkes med pæle og derefter af Güldencrone forsynes med grøft og diger".

Marselisborgskovene omfatter flere forskellige delskove:

Skovenes ejerforhold

I Middelalderen var Marselisborgskovene ejet af Århus bispestol. Efter Reformationen i 1536 blev bispegodset overtaget af kronen, det vil sige kongen, som få år efter oprettede Havreballegård som hovedgård for de kongelige besiddelser. Siden da har skovene hørt under Havreballegård gods, der senere kom til at hedde Marselisborg.

I 1661 fik den hollandske finansfyrste Gabriel Marselis Havreballegård med tilhørende gods, som afdrag på den gæld kronen havde stiftet i forbindelse med svenskekrigene. Godset blev senere overtaget af sønnen Constantin Marselis og ophøjet til baroniet Marselisborg.

Med årene fik Marselisborg gods, og dermed skovene, forskellige ejere, indtil Århus Kommune i 1896 købte Marselisborg af den daværende ejer minister H.P. Ingerslev.

læs også
- Marselisborg herregård
- Slægten Marselis
- Marselisborg slot

Huse i Marselisborgskovene


Marselisborgskovene. Forsthaven

I skovene har der været flere navngivne huse gennem årene. Nogle eksisterer fortsat.

Skovriderne

Gennem årene har nedennævnte været skovrider for hele eller dele af Marselisborgskovene.

Skovrideren er administrativ leder af et skovdistrikt med overordnet ansvar for den samlede skovbrugsvirksomhed. Titlen kendes fra 1500-tallet, hvor skovrideren dengang passede sit arbejde i skoven fra hesteryg.

Under sig kan han have en eller flere skovfogeder, der er daglig leder af driften, inspicerer skovene og planlægger træproduktionen.


Skovrider Arthur E. Pries

Endelig er der skovløbere, der fungerer som arbejdsformænd og skovopsynsmænd, og holder opsyn med skoven og dens gæster.


Skovridergården Louisenlund. ca. 1950