Tobakkens gavnlige indflydelse

Tobakken har gavnlig indflydelse på mundhulen, den indeholder gavnlige stoffer og virker som åndelig stimulans — mente man i 1903.

hirschsprung
En tobaksnyder
- fabrikant H. Hirschsprung


I 1903 udgav Fru Emma Gad et digert 4-binds værk om 'Vort Hjem'. I bogen var der afsnit om alt som var værd at vide om hjemmet: ægteskabet, selskabslivet, sundhed, opdragelse, påklædning, stopning af strømper, blomster, knipling og meget andet.

Der var også et lille afsnit om tobakken og dens betydning for helbredet. Dette afsnit var skrevet af direktør H. Hirchsprung (der i øvrigt selv var københavnsk tobaksfabrikant). 

Her er, hvad man skrev om tobakken i 1903 (bind IV, side 85):

Tobakkens Indflydelse paa Helbredet

Herom har der i Tidernes Løb gjort sig de mest divergerende Opfattelser gældende. Som allerede nævnt blev Tobakken i det 17de Aarhundrede anvendt som Lægemiddel og betragtet som  et Universalmiddel mod de mest forskelligartede Onder – for saa senere at blive fuldstændig banlyst som en farlig Gift!

Der er om dette Spørgsmaal: "Tobakkens Gavnlighd eller Skadelighed" skrevet tykke Bind og Afhandlinger af lærde i alle Lande, indeholdende de mest  modstridende Anskuelser.

Tobakken lovprises

Mange Autoriteter blandt Læger og Videnskabsmænd - som Prof. Werber, Prof. Dr. Magnus i Breslau, Gehejmeraad v. Nuszbaum og Prof. Nothnagel i München - lovprise Tobakken for dens gavnlige Indflydelse paa Mundhulen, Respirations- og  Fordøjelsesorganerne og Nervesystemet samt anerkende den som en virksom Beskytter mod Overførsel af smitsomme Sygdomme, medens andre - som Kirurgen Prof. Billroth i Wien og Prof. Harnach i Halle - ere erklærede Modstandere af Tobak.

Fransk Akademi: tobak uskadelig

En i 1881 af det franske medicinske Akademi til Regeringen afgiven Erklæring tilbageviser "alle gængse Paastande om Tobakkens degenererende og svækkende Indflydelse" som fuldstændig grundløse og motiverer udførligt, at maadeholden  Brug af Tobak er ganske uskadelig. Denne Anskuelse vinder i den nyeste Tid mere og mere Udbredelse; navnlig i tyske lægevidenskabelige Kredse synes man nu at enes i Erkendelse af, at Legemet hurtigt vænner sig til den i Tobaksplanten indeholdte Gift, og at der i denne Plante - ligesom i Kaffen, Theen og andre Nydelsesmidler - finde gavnlige Stoffer, som ophæve Virkningen af de skadelige.

Cigaretter og soignering

Det kan fremhæves, at Cigaretrygning er mere skadelig end de andre Former for Rygning. De fleste Cigaretter ere nemlig rullede af tyrkisk Tobak, som indeholder narkotiske Stoffer i stor Mængde, ligesom det forbrændende Papir tørrer og irriterer Mund og Gane og indvirker skadeligt paa Lungerne og Nerverne.

Overdreven Nydelse af Tobak er - som enhver anden Overdrivelse og Misbrug - selvfølgelig usund. Properhed og omhyggelig Toilette kan dog bøde meget herpaa, og det anbefales særlig lidenskabelige Røgere at soignere og udskjylle Mund, Næse, Skæg o.s.v. grundigt om Aftenen, inden  man gaar til Sengs.

Tobakken som aandelig Stimulans

Tobakkens behagelige Indvirkninger paa den menneskelige Aand, dens beroligende og inspirerende Evne, dens gavnlige Indflydelse paa Temperament, Humøret og Almenbefindendet - alle disse Egenskaber, som have banet Tobakken Vejen paa dens Sejrgang over Jordkloden gennem fire Aarhundreder og gjort den til Menneskets uundværlige Ledsager - disse Egenskaber ere saa almenkendte, at en indgaaende Omtale heraf i dette Afsnit vilde være overflødig.

 

◄Emne forside