Kong Christian den 9.'s tiltrædelse


Christian 9.


Departementstidende 1863

Kong Christian den 9., der var de europæiske fyrstehuses svigerfar, tiltrådte som konge den 15. november 1863.

I forbindelse med tronbestigelsen den 15. november 1863, udsendte kongen denne tiltrædelseserklæring, som blev optrykt i Departementstidenden den 16. november 1863:

 


Vi Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,
    Gjøre vitterligt: Det haarde Slag, som saa uventet har rammet Fædrelandet, idet den Almægtige har kaldet Kong Frederik den Syvende til Sine Fædre, har ikke kunnet træffe Nogen smerteligere end Os, thi Ingen af Hans Undersaatter skyldte Ham mere end Vi, hvem Han har kaldet til sin Efterfølger paa Thronen.
    Idet Vi tiltræde det alvorsfulde Kald, Forsynet har paalagt Os, er det Vor faste Beslutning ubrødeligen at holde Rigets Forfatningslove og at yde alle Vore Undersaatter lige Retfærdighed og Velvillie. Naar Folket med Tillid til Vor redelige Villie vil understøtte Vor Stræben, vil Gud skjænke den sin Velsignelse.
    Det er Vor Villie, at alle offentlige Forretninger skulle have deres ustandsede Gang, og at de af Vor forevigede Forgjænger beskikkede eller stadfæstede Embedsmænd indtil videre skulle vedblive deres Bestillinger under den af dem aflagte Trofasteed.

Givet paa Vort Slot Christiansborg, den 16de November 1863.

Christian R.

 

 

myspace live counter