Aviserne om Marselisborg Slot

Her er et lille uddrag fra datidens aviser om Marselisborg slot og begivenheder omkring Prinseslottet, som det også kaldtes dengang.

I datiden skrev man ofte meget lange og udførlige artikler. Nogle af disse er her forkortet, hvor udeladte afsnit er markeret med (...).

 


Besøget paa Prinseslottet

Den 6. juni 1902 berettede Aarhuus Stiftstidende om, hvordan det var forløbet med publikums besøg, da det nybyggede prinseslot Marselisborg var åbent for beskuelse af bidragsyderne

I Dag [den 5. juni] var Prins Christians Sommerbolig aaben for Besøg af Bidragsyderne. Disse havde dog sikkert efter udstrakt Maalestok medtaget gode Venner og Bekendte, thi der var mindst et Par Tusind Mennesker ude ved Slottet i Dag, kørende, gaaende, ridende og cyklende. I Hold paa 30 blev de førte gennem Slottets Stueetage, og skønt Espeditionen gik ret rask, fik de besøgende dog Lejlighed til at glade sig over de smukke lyse Rum med den herlige Udsigt og de kønne smagfulde møbler.
    Nu er der i Eftermiddag og i Aften og Nat stor Travlhed med at bringe Orden efter Fremmedbesøget og lægge den sidste Haand paa Arrangementet, saa Alt kan staa færdigt til i Morgen Middag."


Givet paa Marselisborg

Notits i Aarhuus Stiftstidende 1. juli 1902:

I Lovtidenden for 28. Juni foreligger nu det første officielle Aktstykke, underskrevet af Hs. kgl. Højh. Prins Christian som Rigsforstander. Det er "Anordning af 13. November 1889 om Frednings- og Ordensbestemnmelser for Fiskeri i de til Kongeriget Danmark og Sverig grænsende Farvande". Anordningen er underskreven saaledes :

Givet paa Marselisborg, den 22. Juni 1902.
Under Vor Kongelige Haand og Segl.
    I Kongens Navn:
    Christian.
    Prins til Danmark,
    Rigsforstander
        / Ole Hansen.
 

Siden dengang er mange flere love blevet "Givet på Marselisborg slot"
eksempelvis:


Farvel. Paa Gensyn ad Aare.

Notits i Aarhuus Stiftstidende 29. juli 1902:

I Dag forlod altsaa Prins Christian og Prinsesse Alexandrine med deres Børn "Marselisborg", den Sommerbolig, det danske Folk har skænket dem paa et af de smukkeste Steder i "Hovedlandet " ved "Hovedlandets" Hovedstad.
    Da Prinseparret Lørdag den 7de Juni ombord paa Kongeskibet "Dannebrog" kom til Aarhus, havde ingen turdet haabe paa, at Opholdet her i Jylland vilde strække sig over saa langt et Tidsrum, som Tilfældet har varet. Mange nærede en stille Tvivl om, at Prins Christian og Prinsesse Alexandrine i ret mange Uger kunde finde sig i at leve saa fjernt fra den øvrige kongelige Familie, og i Almindelighed blev en Maaned regnet for det længste Tidsrum, Aarhus turde gøre Regning paa at tælle Prins Christian blandt fine Borgere.
    Den Omstændighed, at Prins og Prinsesse nu i omtrent 8 Uger har boet iblandt os, tillader vi os at inkassere som et Bevis paa, at de kongelige Herskaber har befundet sig vel blandt Jyderne.
    Modtagelsen, som Prinseparret fik ved Ankomsten hertil, har været typisk for Aarhus Borgeres hele Stilling overfor de velkomne ny Borgere.
    Der var ingen højlydt Jubel eller særlig gjaldende Hurraraab. Det er nu en Gang en Ting, vi Jyder ikke er stive i, men gennem hele den forsamlede Skares Holdning føttes et uudtalt, men hjerteligt "Velkommen", hvis Inderlighed vil søge sin lige blandt de Folk, som har meget lettere ved at raabe Hurra, end vi har.


Indbrud paa Marselisborg Slot

Den 16. januar 1903 skrev Aarhuus Stiftstidende:

Der har i Nat fundet et frækt Indbud sted paa Prins Christians Sommerbolig 'Marselisborg', men det lader dog efter den foretagne Undersøgelse til, at Tyveknægten ikke har haft noget Udbytte af sine Anstrengelser.
    Slotsforvalter Bernikow havde i Aften Kl. 10 gjort sin sædvanlige Runde på Slottet, men da havde han intet mistænkeligt opdaget. Da han i Morges Kl. 8kom over paa Slottet, saa han straks, at der havde været Gæster i løbet af Natten. En Rude ned til Kælderen har knust, og herigennem havde Tyven banet sig Vej ned i Kælderen og derfra op gennem alle Værelserne paa Slottet.
    Han har været fræk nok til at tænde Lys, hvilket kan ses af Stearinpletter rundt paa Gulvtæpperne.
    Han var ellers gaaet systematisk tilværks, idet han Samvittighedsfuldt har undersægt Skufferne i alle de Møbler han kunne lukke op, men hans Udbytte har dog sikkert været meget tyndt, da alle Værdisager naturligvis er taget med ved Flytningen, saa der kun er Møbler, Malerier og Tæpper tilbage.
    Heldigvis har Tyven ikke begaaet Hærværk med Møbler eller Billeder. Det hele, han har haft ud af sit Arbejde, er rimeligvis en eller anden lille Nipsting til Erindring om Besøget. Og den kan jo blive ham dyr nok, hvis Politiet faar fat i ham. Foreløbig staar det dog uden nogen som helst Spor."

 


Audiens paa Marselisborg

Den 11. juli 1907 skrev Aarhuus Stiftstidende:

Efter Tilsigelse mødte Byens højerestaarnde civile og militære Embedsmænd med Damer i Formiddags mellem Kl. 11 og 12 i Audiens hos Kronprinsgentparret paa Marselisborg Slot. Blandt de audienshavende var Generalerne Leschly, Schroll og Zahlmamnn med Fruer, Oberstløjtnanterne Castenschiold og Rantzau med Fruer, Oberstløjtnanterne Jensen-Tusch og Busck, Borgmesteren og Politimesteren med Fruer, Herredsfogederne Thomsen og Lund, Rektor Vaupell med Frue, Stiftprovst Lindhardt med Frue, Pastor Schmid, Toldinspektør Scharffenberg, Toldkasserer, Grev Trampe og Postinspektør Wolder.
    Damerne samledes i Havesalen, hvor de modtoges af Hofdame Frk. Castenschiold. Herrerne i Billardsalen, hvor Kronprinsens Adjudant, Kaptajn Koefod, gjorde Honnør. Derefter fik Herskaberne enkeltvis Audiens i den Orden, hvori de var ankomne.
    Oberstløjtnant Rantzau præsenterede for Kronprinsen to af 28. Batallions Underofficerer, der har faaet Hs. kgl, Højheds Præmie for Skydning.
    I Eftermiddag har en Del af Byraadets Medlemmer m.fl. været paa Slottet for at skrive deres Navne i den fremlagte Protokol.

 


Kejserinde Dagmars besøg

Den 2. september 1911 skrev Aarhuus Stiftstidende:


Polarstjernen. Tegning i avisen

"Polarstjernen" ankommen. - Salut for Konsul Drescher. - Kejserinden paa Spaseretur i Aarhus. - Afrejsen udsat. - Kronprinsen opgiver sin Tysklandsrejse.
    "Polarstjernen " passerede Holtenau i Aftes Kl. 5 og i Morges Kl. 6 tog den Lods om Bord ved Nyborg. Ved Middagstid fik man den i Sigte fra Aarhus, og den ligger nu for Anker et Stykke udenfor Marselisborg.
    Straks efter dens Ankomst gik den russiske Vicekonsul, Hr. Drescher, om Bord, og hilste paa Skibets Chef, Fyrst Wyansinsky. Da Konsulen forlod Skibet, hilstes han med en Kanonsalut paa 7 Skud.
    Der er, efter hvad vi erfarer, endnu intet bestemt om, hvornaar Kejserinde Dagmar vil forlade Marselisborg. Kejserinden har foreløbig udsat Afrejsen, der ellers var bestemt til i Dag, og det antages, at Kejserinden vil blive her til Mandag.
    Til Taflet paa Marselisborg Slot i Aftes Kl. 8 var der i Anledning af Kejserindens Nærværelse indbudt følgende Herrer: Den kommanderende General. Generalløjtnant Leschly, Generalmajor Kranold, Kammerherre, Stiftamtmand Dreyer, Borgmester Drechsel, Byfoged Goll og Rektor, Professor Vaupell.
    Kejserinden foretog ved Middagstid sammen med sin Hofchef, Fyrst Obolenfky en Spadseretur inde i Aarhus. Paa Lille Torv steg Kejserinden og Fyrsten ind i en Automobildroske og kørte med denne ud til Strandvejen, hvor Kronprinsens Automobil kom til og kørte Kejserinden med Ledsager videre til Slottet.
    Kronprinsen, som i Aften skulde have været rejst til Tyskland for at overvære de mecklenborgske Troppeøvelser, har opgivet denne Rejse i Anledning af, at Kejserinden har forlænget sit Besøg her.

 


Kongedøtrenes besøg i Aarhus

Den 26. august 1913 skrev Aarhuus Stiftstidende:


Dronning Alexandra
og kejserinde Dagmar
(omkr.1900)

Dronning Alexandra
(1844-1925), datter af kong Christian 9. og dronning Louise. Gift med kong Edward 7. af England (1841-1910).

Kejserinde Dagmar
født Marie Sophie Frederikke Dagmar, (1847-1928) (russisk Marija Feodorovna), datter af kong Christian 9. og dronning Louise. Gift med czar Alexander 3. af Rusland (1845-1894).

I Eftermiddag Kl. 1 gik Kejserinde Dagmar og Dronning Alexandra i Land ved Marselisborg.
    Da den englske Kongeyacht i gaar Eftermidags dukkede op paa Bugten, blev der et nervøst Røre blandt de hjemmeværende paa Marselisborg Slot.
    Der telegraferedes straks til Hs. Majestæt i København, og Kongen svarede tilbage, at han og Dronningen vilde sejle fra København i Aftes for at kunne tage mod de høje Gæster paa Marselisborg i Dag. Denne Meddelelse gik videre ud til 'Victoria and Albert', og Kongedøtrene gik derfor ikke i Land i Gaar. Derimod var flere af de engelske og russiske Hofdamer og Hofkavallerer en Tur inde i Aarhus i Gaar Eftermiddag.
    I Aftes laa 'Victoria and Albert' festligt oplyst paa Bugten og var naturligvis Genstand for megen Opmærksomhed inde paa Land. Skibet er af samme Bygning som 'Dannebrog' , men en Del større og Skroget er sortmalet og Overbygningen lys, ligesom 'Dannebrog' tidligere.
    Kongeparret havde ventet at kunne tage imod Kejserinden og Dronningen i København i Gaar. Nu kom Telegrammet fra Marselisborg - og i Aftes Kl. 11 lettede 'Dannebrog' og satte Kursen mod Aarhus med Kongeparret ombord. Den kom hertil i Morges og vekslede Flagsinaler med de engelske Skibe, der begge førte dansk Flag paa Stormasten. 'Dannebrog' førte det engelske Marineflag paa forreste og det danske paa bageste Mast.
    Kongeparret gik straks fra Borde og begav sig til Slottet, hvor alt blev gjort i Stand til Gæsternes Modtagelse.
(...)
    Kl. 1 gik Kejserinde Dagmar og Dronning Alexandra fra borde, ledsaget af deres Følge af Hofdamer og Hofkavalllerer. Og omtrent samtidig med, at Chaluppen lagde fra 'Victoria and Albert' og sejlede ind mod Land, kørte Kongens Automobil frem paa Vejen og Kongen (civil) og Dronningen ledsaget af Kongens Marineadjudant Kaptajn Cold steg ud og gik ned til Landgangen paa Badehusbroen.
    Nogle Minutter efter gled Chaluppen ind ved Broen. Kongen vinkede til de Ombordværende, og der vinkedes igen. Først gik Kejserinde Dagmar, hjulpet af Kongen, i Land og derefter Dronning Alexandra. Derefter kom Følget. De to Kongebørn var begge sortklædte. Medens Kejserindens Haar er begyndt at graane stærkt, besidder Dronningens Haar stadig sin smukke gyldne Farve. Men de er begge lige ranke og umærkede i det Ydre af Aarenes Tal.
    Kongen præsenterede Dronning Alexandra for Hr. Goll:
    - Det er Byfogden!
    - Det glæder mig! sagde Dronningen og smilte.
    Kejserinden hilste genkendende paa Hr. Goll og Hr. Hauerbach, som Hendes Majestæt jo erindrer fra sit Besøg i Fjor.
(...)
    Man kørte til Slottet, hvor Dronningen, Prins Knud og Hofmarskal Rothe modtog Gæsterne paa Trappen. Der spistes kort efter Frokost.
    Til i Eftermiddag var planlagt en Automobiludflugt til Silkeborg og Himmelbjærget, men der er foreløbig blevet udsat, hvilket kunde tyde paa, at de to Kongedøtres Besøg her vil vare i alt Fald i Morgen med.

 


Besøg paa Marselisborg

Fredag den 31.december 1920 skrev Jyllands-Posten

I Tirsdags morges ankom Hds. Maj. Dronningen ledsaget af Kronprinsen og Prins Knud, med Damperen til Aarhus for som sædvanligt paa denne Aarstid at opholde sig et Par Dage paa Marselisborg Slot. I Aftes vendte Hds.Majestæt med Sønner med Damperen tilbage til Kjøbenhavn.
    I Gaar Eftermiddags overværede de kgl. Herskaber med Følge en Extra-Forestilling i det nyopførte Regina-Theater, hvis officielle Indvielse finder sted i Eftermiddag. De kgl.Herskaber modtages af Bestyrelsens Formand, Konsul Drescher, Direktørerne Frede Skaarup og Schnedler-Sørensen samt Arkitekt Høegh Hansen, der foreviste Theatret, som Dronningen var meget begejstret for. Forestillingen bestod af en Række Billeder fra Kongeparrets Rejser i Sønderjylland og Udlandet.
    Efter Forestillingen spiste de kgl. Herskaber Middag paaHotel Royal.

 


Dronningen ankom i Gaar til Marselisborg Slot.
Hjertelig hyldest ved Ankomsten om Bord paa Kalundborg-Baaden

Tirsdag den 10. juli 1945 skrev Jyllands-Posten.


Dronningen og Hofdamen
baronesse Gyldencrone.
Foto fra avisartiklen

For første Gang siden 1939 blev Gardinerne i Gaar trukket fra Marselisborg Slots Vinduer, og det smukke Slot ved Aarhus modtog Dronning Alexandrine, som i en Uges Tid vil holde Ferie i Jylland.
    Dronningen kom til Aarhus ganske uofficielt, men ikke uventet af Byens Borgere. Hendes Majestæt startede i Gaar formiddags fra Sorgenfri og kørte i Bil til Kalundborg, hvor hun gik ombord paa Kalundborg-Baaden.
    Overfarten fandt sted i rolig Sø og straalende Sommervejr, og Skibet gled ind til Kajen i Aarhus præcis kl.16.55. Et Par Tusinde Mennesker havde taget Opstilling ved Anløbspladsen, nogle af dem for at tage imod Venner eller Slægtninge,men langt de fleste for at faa Lejlighed til at se Dronningen. Der var ingen officiel Flagning i Aarhus Havn, men en hel Del uofficielle. Snesevis af smaa Dannebrogsflag, holdt af Børn, der nu skulle se Dronnigen for første Gang i Deres Liv.
    Landgangen blev sat, og Passagererne begyndte at gaa fra Borde. Der blev spejdet op mod det øverste Promenadedæk, hvor man regnede med, at Dronningen ville komme ud. Og lidt efter kom hun frem og stillede sig ved Rælingen sammen med sin Hofdame, Baronesse Gyldencrone.
    Det var Børnene, der som de første, hilste Dronningen velkommen. De brød ud i Hurra-Raab og viftede med deres Flag, og saa lød Hurra-Raabene fra hele Mængden op mod Dronningen, og der blev vinket med Hatte og Lommetørklæder. Dronningen smilede og vinkede tilbage, synligt glad for den improviserede, men hjertelige Velkomst, som fik Ord af Biskop Skat Hoffmeyer og Frue, der kom op paa Promenadedækket og hilste paa vort Lands første Dame.
    Endnu inden alle Passagererne var gaaet fra Borde, gled Dronningens store sorte Humber-Vogn ud fra den agterste Landsgangsport og kørte mellem vinkende Rækker af Mennesker ind mod Byen.
    I Morgen tager Dronningen til Dybbøl for at overvære Festen i Anledning af 25 Aars Dagen for Genforeningen.

 


læs også Indvielsen af Marselisborg slot 1902