Ordbog for slægtsforskere

Mange fremmede udtryk dukker op i gamle kirkebøger og dokumenter når man forsker i slægten.

I arbejdet med slægtsforskning, støder man på mange forskellige og fremmedartede udtryk. De dukker op i ældre offentlige dokumenter, ikke mindst i kirkebøger og juridiske dokumenter. I kirken var det ikke ualmindeligt at skrive dagens latinske navn i stedet for selve datoen.

Udtrykkene var ofte på latin, der var datidens lærde sprog: Copluere, Dies Coenæ Domini, Ibidem, Nativitatis Domini og mange andre.

Her forklares betydningen af godt 400 ord og udtryk.

læs også  Sogn, herred, amt

 

Indeks
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   X  
 
Fremmedord Forklaring
A ^TOP
A(b) Efter
Absolution Skriftemål, syndsforladelse
Accise Afgift som betales til stat eller kommune ved salg af indenlandske fødevarer
Action Retssag
Actor Anklager
Ad acta Sagen henlægges
A(d) d(iem) På selve dagen
Ad te levavi 1. søndag i advent
Ad usum proprium Til eget brug
Advent Kirkeårets begyndelse. De fire sidste søndage før 25. december
Adventis Domini 1. søndag i advent
Aetatis. Anno aetatis I en alder af (aeatis 50 - 50 år gammel)
Aetis suæ i en alder af
Afbigt Bod
Aftægt Forpligtelse for besidder af landejendom til at underholde tidligere ejer eller fæster så længe de levede
Agnatisk Slægtsskab i mandlige led
Album Måleenhed. I landmål = ca. 57,5 kvadratmeter
Alen Længdemål. 62,77 cm
Alle Helgens Dag 1. november
Alle Sjæles dag 2. november. Mindegudstjenester holdes første søndag i november
Allimentation Bidrag til ægtefælle eller børn
Anm: VII September
Anno År
Anno domini Årstal regnet fra Kristi fødsel
A(nno) Inc(arnations År
Anno ut supra Ovennævnte år
Annutiatio Mariae Marie bebudelsesdag, 25. marts
Anonymus Uden navn (ofte dødfødt)
Anstand Henstand
Ante Før
Appellatus Kaldt, navngivet
Ascendent Slægtning i retopstigende linie: forældre, bedsteforældre, oldeforældre osv.
Ascencio Christi Kristi Himmelfartsdag
Ascensio Domini Kristi Himmelfarts dag
Ascensio Xti (Christi) Kristi Himmelfarts dag
Askeonsdag Begyndelsen på fasten
Assertion Påstand
Assumptio Optagelse i Himlen
Avia Bedstemor
Avus Bedstefar
B ^TOP
Baptimus Christi Hellig tre Konger
Baptizatus Døbt
Bartskær Barber, som tidligere også var dagliglivets læge
B.B. Bar barnet (M.b.B. - moderen bar barnet)
Beatus Salig, afdød
Bededag Store Bededag. I 1686 blev der indført en almindelig bods- og bededag på fjerde fredag efter påske, til erstatning for andre bededage.
se også Maj - Store Bededag
Beneficium inventarii Fragåelse af arve og gæld
Besøgelsesdag Marie Besøgelsesdag
Birk Selvstændig jurisdiktion, havde eget birketing
Bissextilis Skuddag, 24. februar
Bol Sønderjysk betegnelse for gård. I øvrige land et landbrug større end et hus, men mindre end en halvgård.
Bolsmand gårdmand i Sønderjylland
Bods- og bededag Det samme som Bededag
Borgerskab Når man ville drive borgerlig næring i en købstad, måtte man som regel også aflægge ed som borger. Edsaflæggelsen foregik ved byens rådstueret og blev ført til protokols. Det var forbundet med en mindre eller større afgift til magistraten at vinde borgerskab. Det blev også indskrevet, hvad borgeren ville give til byens fattige om året. Næringsloven fra 1862 gjorde udøvelse af næring afhængigt af næringsbevis, hvorfor erhvervelsen af borgerskaber forsvandt
Boslod Den halvdel af boet, som tilkom hver ægtefælle i formuefællesskabet
Brystsyge Tuberkulose
Brøstfæld Dårligt vedligeholdt
Bygfæld Dårligt vedligeholdt
C ^TOP
Cabdelarum Kyndelmisse
Caemeterium Kirkegård
Candelarum, Missa Kyndelmisse
Cantate 4. søndag efter påske
Cfr. Jævnfør
Circumcisio Domini Kristi omskærelsesdag, 1. januar
Circumcisio Nytårsdag, 1. januar
Citant Ansøger
Coena Domini Skærtorsdag
Cognomen Tilnavn
Commater Kvindelig fadder
Compater Mandlig fadder
Comparent, Comparentinde Vidne
Com omnibus pertinentibus Med alt tilliggende
Conf(ormatus) Konfirmeret
Conf(irmandus) Konfirmand
Confirmatio Bekræftet
Confirmeret Bekræftet
Confitens Altergæst
Conjux Ægtefælle
Consul Borgmester
Continuere Fortsætte
Copulatus Viet
Copuleret Viet
Corpus delicti Tegn på begået forbrydelse
Cras(tino die) Dagen efter
Culpa Skyld
Cum curate marita Med ægtemanden som værge
Cum curate patria Med faderen som værge
Cum omnibus pertinentis Med alt tilhørende. Al jord og ejendom er indbefattet i overdraggelsen
Curator Formynder
Curriculum vitæ Levnedsløb
D ^TOP
Danske kancelli Regeringskontor. Ophævet 1848, herefter justits- og kultusministeriet
Datum ut supra Dato som ovenfor
Deducta Bevis, følgeslutning
Defensor Forsvarer i kriminalsag
Defunctus Afdød
Deleatur Slettet. Forkortes ofte: del.
Delicta Forbrydelse
Delikvent Forbryder
Demitteret Fratrådt
Denatus Afdød
Deponent - Dept. Vidne
Descendenter Efterkommere. Børn, børnebørn, oldebørn o.s.v.
Desponsatus Trolovet
Dictus Kaldet, omtalt
Dies Dag
Dies accepti baptismi Dåbsdag
Dies Coenae Domini Skærtorsdag
Dies Dominica Søndag
Dies eodem Samme dag
Dies Jovis Torsdag
Dies lavationis Lørdag
Dies Luna Mandag
Dies Martis Tirsdag
Dies Mercuri Onsdag
Dies mortis Dødsdag
Dies natalis Fødselsdag
Dies Parasceves Langfredag
Dies Sabbatum Lørdag
Dies sepulturae Begravelsesdag
Dies Veneris Fredag
Dies Viridum Skærtorsdag
Disculperet Frikendt
Dom. 1 p.trin 1. søndag efter Trinitatis
Dom. Benedicta (Trinitatis)
Dom. Cantate 4. søndag efter påske
Dom. Esto mihi Fastelavns søndag
Dom. Exaudi 6. søndag efter påske
Dom. Invocavit 1. søndag i Fasten
Dom. Jubilate 3. søndag efter påske
Dom. Judica 5. søndag i fasten
Dom. Laetare Midfaste søndag
Dom. Misericordia 2. søndag efter påske
Dom. Oculi 3. søndag i fasten
Dom. Palmarum Palmesøndag
Dom. Paschati Påskesøndag
Dom. Pentecosta Pinsesøndag
Dom. Quintana 1. søndag i Fasten
Dom. Qvasimodogeniti 1. søndag efter påske. I ældre tid fast konfirmationssøndag
Dom. Reminiscere 2. søndag i fasten
Dom. Rogate 5. søndag efter påske
Dom. Septuagesima 9. søndag efter påske
Dom. Sexagesima 8. søndag efter påske
Dom. Vocem jucunditatis 5. søndag efter påske
Dominica, Dom., Dca. Søndag
Dominica Palmarum Palmesøndag
Dominica Sancti Domini Påskesøndag
Dørns Stuehus
E ^TOP
E. (ex) Fra
Edom die. Samme dag, samme dato
Ejusdem die, e.d. Samme dag
Emmerdag Tamperdag. Hver af de 4 kvartårlige fastedage
Eodem die, e.d. Samme dag
Epiphania Hellig tre konger
Epitafium Mindetavle over afdød
Eragte Afsige kendelse
Esto mihi Fastelavns søndag
Et c(etera) Osv.
Ex Fra
Examinatus juris Dansk jurist. Person de havde bestået juridisk eksamen for ikke-studenter. Havde adgang til lavere juridiske embeder
Exaudi 6. søndag efter påske
Extradere Overdrage, udlevere, tilbagevise
F ^TOP
Facultas testandi Speciel kongelig tilladelse til at oprette testamente, før 1845
Fag Rummet mellem to bindinger i et bindingsværkshus og mellem to par spær i tagrummet
Fastelavns søndag To uger efter Septuagesima. Falder tidligst 1. februar og senest 7. marts.
Fasten Tiden fra askeonsdag (onsdag efter fastelavns søndag) til påske
Favn Måleenhed. 188,21 cm
Feldbereder Garver der garvede med fedtstoffer
Feria Hverdag. Ugedagene mandag - fredag:
Mandag: Feria secunda. Tirsdag: Feria tertia. Onsdag: Feria quarta.Torsdag: Feria quinta. Fredag: Feria sexta.
Feria 2da Mandag
Festo eucharistio Kristi Legemsfest, 2. torsdag efter Pinse
Festo Liberationis Patriæ 11. februar (taksigelse for stormen på København 1659)
Festo Michaelis Sct. Michaels dag, Mikkelsdag 28. september
Festum annuntiatio Mariae Marie Bebudelsesdag
Festum archangeli Michaelis Mikkelsmesse
Festum Assumptio Christi Kristi Himmelfartsdag
Festum Candelarum Kyndelmisse, lysets højtid
Festum Cicumcisionis Domini Nytårsdag
Festum Nativitas Christi 1. juledag, 25. December. Se Jul.
Festum nativitas Johannis Baptistae Skt. Hans dag
Festum Nativitatis Domini 1. Juledag
Festum novi anni Nytårsdag
Festum omnium sanctorum Alle Helgens dag
Festum Paschatos Påskesøndag
Festum purificatio Kyndelmisse
Festum resurrectionis Domini Påskesøndag
Festum Sancti Spiritus Pinsedag
Festum St. Johannis Evangelistae 3. juledag, 27. december. Ophævet som helligdag i 1770
Fideikommis Formue der er båndlagt til et bestemt formål til en slægt, således at kun én person ad gangen er begunstiget. Kapitalen kan ikke røres. Se også stamhus
Filius, filia, filii Søn, datter, børn
Fjerding Måleenhed. Rummål for øl = 32,848 liter.
For smør = 28 kg
Fod Måleenhed. 31,385 cm. Før 1875 kunne det variere mellem 28 og 33 cm
Frater Broder
Fæsteprotokol Registratur, hvor alle fæstebreve med alle aftaler blev indført
Fæster Person som fik brugsret over en gård eller et hus, som tilhørte jordejer. Det modsatte af selvejer
G ^TOP
Geheimearkivet Rigsarkivet
Gens Slægt
Geworben soldat Hvervet soldat i modsætning til udskrevne nationale landsoldater. Ophævet 1803
Gods Betegnede oprindeligt fæstegods i modsætning til hovedgården. Senere blev det fællesbetegnelse for hovedgården og dens fæstegods
Grat(iarim) Tagsigelses(fest)
Gæsteret (GRS) Sag hvor en af parterne hører hjemme i anden jurisdiktion
H  ^TOP
H.a. Hoc anno: dette år
Hartkorn Måleenhed for grundejendommens værdi. Blev brugt til beskatning. Betegner 'hårdt korn' rug og byg i modsætning til havre.
Hellig tre Kongers dag 6. januar. Før 1771 var det officiel helligdag
Herred Retskreds
Herredsfoged Den stedlige juridiske øvrighed. Senere afløst af underretsdommer
Hovedgård Herregård hvorunder der hører andre gårde (fæstegårde).
Hovedgårdsbegrebet indebar oprindeligt, at gården ejedes af en adelig og havde en række privilegier, såsom tiendefrihed og delvis skattefrihed. Senere indebar begrebet også, at den var hovedgård for et gods. Det betragtedes som en hovedgård, hvis en adelig slog sig ned på gården eller lod den drive af en foged, fordi privilegierne fulgte personen og ikke gården.
Hora Time (5 hora - klokken 5)
Hujus Denne måned
Humatus Begravet
Hvidetirsdag Tirsdag efter fastelavn
Hører Latinskolelærer
I ^TOP
Ibidem, ibid. Sammesteds
I(d) e(st) Dvs.
Illigitimus Uægte barn
Imputere Beskylde for
Incarnatio Jesus blev menneske
In casu I dette tilfælde
Inderste, indsidder Person som bor til leje
Indherere Påstå
Infra Inden
Inquisit Tiltalt
Introduktion Barnets indførelse i kirken efter fødslen
Også kvindens første kirkegang efter en fødsel
Inventarium Fortegnelse over løsøre og besætning
Invocavit 1. søndag efter fasten
Item Ligeledes
IX br November
J ^TOP
Jeiunium Fasten
Johannes Baptistae Nativitas Skt. Hans
Johannis Evangelistae, Festum St. 3. juledag
Jordebog Fortegnelse over samtlige ejendomme under et gods
Jovis, Die Torsdag
Jubilate 3. søndag efter påske
Judica 5. søndag efter fasten
Jul Juleaften: 24. december. 1.- 3. juledag: 25. - 27. december. Fra 1770 blev 3. juledag, Festum St. Johannis Evangelistæ, ophævet som helligdag.
se også artikler om julen
Jus Ret, rettighed
Jurisdiktion Retskreds
K ^TOP
Kalendaf 1. i måneden
Kancelli Ministerium før 1849
Kersdag Kyndelmisse, 2. februar
Kirurg Indtil 1838 betegnelse for læge der ikke var uddannet på universitetet, i modsætning til medicus.
Kodicil Tillæg til testamente
Kognat Kvindelig slægtning i lige linie
Kongetiende Se Tiende
Konsumtion Forbrugsskat på indenlandske varer til 1851
Kontributioner Hartkornsskatter
Krongods Ejendom som kongen (kronen) administrerede, men som ikke var hans private ejendom
Kristi fødselsdag 1. Juledag
Kristi Himmelfartsdag 6. torsdag efter påske. 2. torsdag før pinse. Falder tidligst 30. april og senest 3. Juni
Kristi åbenbarings dag Første søndag efter nytårsdag
Kurator Værge for ikke myndig
Kvartermester Befalingsmand der varetog regimentets pengesager
Kyndelmisse 2. februar. Til minde om Marie renselse efter Moseloven og Jesusbarnets fremstilling i templet.
L ^TOP
Ladefoged Leder af det daglige arbejde på hovedgård
Ladegård Avlsbygning på større landejendom
Landgilde Årlig produktafgift bønderne svarede til godsejerne
Langfredag To dage før 1. påskedag
Lateris Summen af de på en side anførte poster
Lavværge Værge for enke
Legitimus Legitime, dvs. ægtefødte børn
Lejermål Samleje udenfor ægteskabet
Lepra Spedalskhed
Liber daticus Præstens embedsbog
Lispund Måleenhed. ca. 8 kg
Litaniæ minores Gangdage
Locus sigilli, L.S. Seglets plads i dokument
Luna, Die Mandag
Lysning Afløsning for trolovelse
Lægd Landområde af nærmere fastsat størrelse, som skulle stille en bondesoldat. Svarede stort set til sogneinddelingen
Lætare Midfaste, 4. søndag i fasten
M ^TOP
Madame Frue, om folk uden for bondestanden
Malefikant Forbryder
Mandant Klient
Manu propria, m.p. Med egen hånd, egenhændig underskrift
Marie Bebudelses Dag Dagen blev før 1701 fejret 25. marts. Fra 1701 blev dagen lagt til 5. søndag i fasten.
Marie Besøgelsesdag 2. juli
Marie Renselsesdag 2. februar
Maritus, marita, mariti Ægtemand, hustru, ægtefæller
Mariae annuntiatio Marie Bebudelsesdag
Mariae visitatio Marie besøgelselsdag, 2. juli
Mark Møntenhed. = 16 skilling. I 1873 omregnet til 33 1/3 øre
Mater Moder
Martini Mortensdag, 11. november
Martinus ep. conf. Mortensdag. 11, november
Martis, Die Tirsdag
Matrimonium Ægteskab
Matrikel Fortegnelse over landets faste ejendomme
Matrina Gudmoder
M.b.B. Moderen bar barnet (ved dåb)
Medicus Indtil 1838 en universitetsuddannet læge
Meus, mea, mei Min, mit, mine
Mercurii, Die Onsdag
Meus Min
M.f.p. Med ført pen. Når underskrift skrevet af skrivekyndig, når personen ikke selv kunne skrive
Michaelis Mikkelsdag, 29. september
Midfaste Søndag 4. søndag i fasten.
Mikkelsdag, Mikkelsmesse 29. september. St. Michaels Dag, som er dagen hvor høsten skal være i hus
Mil Længdemål. 7,53248 km. Officielt afskaffet 1907
Misericordia 2. søndag efter påske
Missa candelarum Kyndelmisse
Monsieur Herre. Om folk uden for bondestanden
Mortifikation Ugyldighedserklæring
Mortuus Død
M.p. Manu propria. Med egen hånd, egenhændig underskrift
M. p. p. Med påholdt pen. Det samme som M.f.p.
N ^TOP
Nat(alis dies) Fødselsdag
Natalis Domino Juledag. 25. december
Nativitatis Domini, Festum 1. Juledag
Naturalisation Lovfæstet optagelse af en udlænding som statsborger
Natus Født
Nativitas Christi/ Domini 1. juledag, 25. december
Nom. Nomen Navn
Nomen impositum Givet navn
Nomine Ved navn
Novi anni, Festum Nytårsdag
Novus annus Nytår
Nuptiae Vielse
Nytårsdag Nytårsdag er i dag 1. januar. Dagens kirkelige navn er Festum circumcisio Domini, Kristi omskærelsesdag. Tidligere blev 25. december, Festum nativitas Domini, fejret som årets første dag.
se også artikel om nytår
Næstsøskendebørn Børn af ens fætre og kusiner. Næstsøskende er en ældre betegnelse for fætre og kusiner. Ordet næstsøster brugtes tidligere om kusine.
O ^TOP
Obiit Hun/ han døde
Octava 7 dage efter fest
Oculi 3. søndag i fasten
Oldermand Leder af landsby. Formand for et håndværkerlaug
Olim Forhen, tidligere
Omnium animarum Alle sjæles dag, 2. november
Omnium sanctorum Alle Helgens fest, 1. november
Onera. Onus Afgifter, skatter
Onirebus Med alle påhvilende skatter
Onus (Cum omnibus) Byrde. Skat
Opbudsbo Bo hvor skyldneren overlader sine ejendele til kreditorerne
O.S. Ordinær sag
O.v. Oplæst og vedtaget
P ^TOP
Pag(ina) (på) side
Palmarum, Dominica Palmesøndag
Palmesøndag Søndagen før påske
Parasceves, Dies Langfredag
Parentes Forældre
Pascha Påske
Passato Forrige, afvigte måned (købmandssprog)
Passio Domini Langfredag
Pastor loci, P.l. Stedets præst
Pater Fader
Patrinus Mandlig fadder
Patronymer Fadernavn, efternavn (Hans > Hansøn)
Pauli conversio 25. januar
Pensionarius Forpagter
Pentecoste Pinse. 7. søndag efter påske
se også artikel om pinsen
Per procura Efter fuldmagt
Perinentibus Tilliggende
Pertinentia Tilliggende jord
Pervigilum 2. dag før festdag
Pestilens Pest
Philippi et Jacobi Philips og Jacobs helgendag, 1. maj
Physicus Læge
Plakat Mindre vigtige love, før 1849
Pleuritis Lungebetændelse
Pomeridiana, Pom. Eftermiddag
Post Efter
Posthumus Født efter faderens død
Post(ridie) Dagen efter
Pot Rummål. 0,966 liter
Principalter Først og fremmest
Pri die Dagen før
Privat Hemmeligt rum. Retirade. Lokum
Proband Hovedpersonen som anetavle eller efterslægtstavle opstilles for
Proclama(tio) Lysning
Profestum Dage før festdag
Pro memoria Notat, betænkning
Prokurator Sagfører
Prossimo Med det første (købmandssprog)
Proveniens Oprindelse
Præceptor Lærer, huslærer
Pub(lice) Offentligt, åbent
Publicatio Bekendtgørelse
Puerbe Barselskone
Puerpa Barselskone
Purificatio Mariae Marie renselsesdag, 2. februar
Påske 1. søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Falder tidligst 22. marts og senest 25. april
se også artikel om påsken
Q ^TOP
Quadragesima 1. søndag i fasten
Quarta Onsdag
Quasimodogeniti 1. søndag efter påske
Quinquagesima Fastelavns søndag
Quinta Torsdag
Qvæstion Spørgsmål
R ^TOP
Ratihabere Godkende
Reassumere Genoptage
Recens Nuværende
Reminiscere 2. søndag i fasten
Repartition Fordeling af indtægt og udgift mellem flere personer
Reskript Kongelig befaling
Revers Genpart, pantebrev
Reversal Arkivbetegnelse
Ridefoged Proprietærens stedfortræder som leder af godsets administration. Også benævnt forvalter eller inspektør
Rigsbankdaler Møntenhed. = 6 mark á 16 rigsbankskilling. Fra 1873 omregnet til 2 kroner
Rode Skattedistrikt i købstad.
Længdemål = 9,85 m
Rogate 5. søndag efter påske, bønnesøndag
S ^TOP
Sabbatum, Die Lørdag
Salarium Salær, vederlag
Salvo titulo Med forbehold af titlen. I bl.a. breve for at undgå at opregne en persons titler
Sc(ii) - Scilicet Nemlig
Secunda Mandag
Seigneur Herre. Om fornemme personer i 1700-tallet
Septuagesima 2. søndag før fastelavns søndag
Sepultus Begravet
Sequestere Lægge beslag på
Sexagesima 1. søndag før fastelavn
Sexta Fredag
Sic Således
Sive Eller
Skilling Mindste møntenhed. = 1/16 mark. Fra 1873 omregnet til 2 øre
Skt. Hans dag 24. juni
se også artikel om Skt. Hans
Skt. Michaels Dag Mikkelsmesse, 29. september
Skrå Vedtægter for en gruppe mennesker, f.eks. et håndværkerlaug
Skærtorsdag Tre dage før 1. påskedag
Slegfred Samlever
Slegfredsbarn Barn født uden for ægteskab
Sletdaler Gammel møntenhed. = 4 mark.
Smst. Sammesteds
Socer Svigerfar
Soror Søster
Sorteris Langfredag
Sponsatus Trolovet
Sponsores Forlovere
Sportel Gebyr for embedsforretning
Spurius Uægte barn
S.T. Se Silvo titulo
Stamhus Et fideikommis (se dette) som ikke ejes, men kun besiddes, således at besidderens ret indskrænkes til godsets afkast, mens salg eller pantsætning er forbudt.
Stephanus Protomartyr 26. december
Stervbo Dødsbo
Store Bededag 4. fredag efter påske
Subskribere Underskrive
Sub hypoteca bonorum Med pant i ejendommen
Susceptrix, Suscept. Gudmor
Sædegård En hovedgård, hvor ejeren boede
Sættedommer Midlertidig dommer, der er sat i stedet for den sædvanlige, hvis denne er inhabil
Søskendebørn 1. barn af ens bror eller søster, dvs. en nevø eller niece.
2. barn af ens fars eller mors søskende, dvs. en fætter eller kusine
T ^TOP
Tamperret Domstol der behandlede ægteskabssager
Tertia Tirsdag
Testere Bevidne
Testes Vidner
Tiende En afgift til kirken på en tiendedel af landbrugets produkter. I Middelalderen gik 1/3 til præsten, 1/3 til biskoppen og 1/3 til udgifterne ved kirken. Ved Reformationen i 1536 overtog Kronen bispetiendet, der herefter blev kaldt kongetiendet. Adelens sædegårde blev fritaget for tiendepligt i 1536
Tingsvidne Vidnesbyrd afgivet i retten
Trinitatis Dominica Hellig Trefoldighedssøndag (Trinitatis)
Trinitatis. Trin. Trinit. Søndag efter pinse. Hellig Treenigheds fest
Tønde Rummål:
1 Tønde korn = 139,1 liter
1 Tønde øl = 131,39 liter
1 Tønde kul = 185,5 liter
1 Tønde tjære = 115,8 liter
Arealmål:
1 tønde land, jordstykke hvor der kunne sås en tønde korn. Senere fastsat til 8 skæpper = ca. 5516 kvadratmeter
U ^TOP
Underslåning Underslæb
Ungefær Cirka, omtrent
Ut supera Som ovenfor
Uxor Hustru
V ^TOP
Valborgs dag 1. maj
Veneris, Die Fredag
Ventilation Drøftelse, behandling
Venia sexus (ætatis) Myndighedsbrev til kvinde (mand), med dispensation fra bestemmelse om umyndighed
Vide Se
Vid(elicet) Nemlig
Viduus, vidua Enkemand, enke
Vigilia Aftenen før en festdag, fx lillejuleaften
VIII br Oktober
Visitatio Mariae Marie besøgelsesdag, 2. juli
Visum repertum Obduktionserklæring
Vita anteacta levnedsbeskrivelse før en sags opkomst
Vocem jucunditatis 5. søndag efter påske
Vulgo Kaldet, (Vulgo Smed - kaldet Smed)
Værneting Den retslige myndighed, som en person hører under. Typisk er det dér, hvor man bor
X ^TOP
X December
Xbris December
Xsti Christi
Xtus, Xti Christus, Christi